September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Optymalizacja radioterapii wiązkami zewnętrznymi pacjentki w ciąży – podejście holistyczne i aspekty praktyczne

Not scheduled
2h
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja posterowa Radioterapia Radioterapia

Speaker

Ms Agnieszka Kuchcinska (Narodowy Instytut Onkologii Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)

Description

Wstęp
Radioterapia pacjentki w ciąży jest procedurą ratującą życie zarówno matki jak i dziecka. W przypadku decyzji pacjentki o zachowaniu ciąży przy jednoczesnej konieczności leczenia, którego elementem w danym oknie terapeutycznym jest radioterapia, należy podjąć działania mające na celu optymalizację przeprowadzonej procedury. Przykładami nowotworów dla której podejmowane jest napromienianie to chłoniaki Hodgkina (Obszar tarczowy znajdujący się w obrębie klatki piersiowej w odległości zapewniającej bezpieczeństwo procedury) czy np. wznowa złośliwego mięsaka Synoviale w obszarze uda, kolana i podudzia.
Materiały i metody
Zaprojektowano autorski układ pomiarowy służący do pomiaru i porównania promieniowania rozproszonego akceleratorów liniowych w warunkach referencyjnych wiązek oraz wykonanych planów leczenia, w przypadku lokalizacji obszaru tarczowego klatki piersiowej. Wykonano autorski układ pomiarowy do pomiaru i oszacowania dawki dla płodu przy terapii w lokalizacji uda, w tym w przypadku symulacji odsuwania płodu od krawędzi pola poprzez wypełnieni pęcherza moczowego.
Wyniki
Wykonano serie pomiarowe w celu porównania akceleratorów, porównania planów leczenia w tym dla wiązek nie-koplanarnych, określenia i nadzoru stabilności promieniowania rozproszonego podczas sesji terapeutycznej. Zaproponowano modyfikację pomiarów in vivo oraz planów leczenia np. poprzez zmniejszenie obszarów napromieniania, czy nie stosowanie układu wiązek nie-koplanarnych w których głowica akceleratora zbliża się fizycznie do brzucha pacjentki. Zmodyfikowano dotychczas stosowaną osłonę.
Wnioski
Optymalizacja procedury radioterapii pacjentki w ciąży jest możliwa do wykonania i powinna być zrobiona, np. poprzez wybranie akceleratora o niższym poziomie promieniowania rozproszonego w przypadku tego samego planu leczenia czy poprzez wybór najlepszego planu leczenia w oparciu o dawki dla narządów krytycznych matki, ale również dawki dla płodu. Osłony powinny być rozpatrywane indywidualnie.

Sesja Ochrona radiologiczna

Primary authors

Ms Agnieszka Kuchcinska (Narodowy Instytut Onkologii Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie) Dr Dorota Kiprian (Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie) Prof. Wojciech Bulski (Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie)

Presentation materials

There are no materials yet.