September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Szanowni Państwo,

Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej jest cyklicznie, zwykle raz na dwa lata organizowany, przez Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej (PTFM) im. Cezarego Pawłowskiego we współpracy z najlepszymi krajowymi ośrodkami klinicznymi i naukowymi.

W bieżącym roku odbędzie się już po raz siedemnasty, tym razem decyzją Zarządu Głównego PTFM, w Krakowie na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH przy ścisłej współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, gdzie działa jedyne w Polsce centrum terapii protonowej (Centrum Cyklotronowe Bronowice).

Celem Kongresu będzie przedstawienie najnowszej wiedzy i dokonań oraz wymiana doświadczeń dotyczących rozwoju fizyki medycznej, a w szczególności nowych metod i technik diagnostycznych oraz terapeutycznych. Spotkanie będzie również okazją do zacieśnienia współpracy ośrodków naukowych i akademickich z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, jak również pozwoli studentom, doktorantom i uczestnikom specjalizacji z dziedziny fizyki medycznej na poszerzenie ich wiedzy w ww. zakresie.

Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia z zakresu radioterapii (w tym terapii protonowej), obrazowania medycznego, medycyny nuklearnej, ochrony radiologicznej, teranostyki, biosygnałów i nanotechnologii.

Do zobaczenia w Krakowie!


Ladies and Gentlemen,

The Congress of the Polish Society of Medical Physics is cyclically, usually once every two years, organized by the Polish Society of Medical Physics (PTFM) in cooperation with the best national clinical and scientific centers.

This year it will be held for the seventeenth time. This time, by the decision of the Main Board of PTFM, in Krakow at the Faculty of Physics and Applied Computer Science of AGH in close cooperation with the Institute of Nuclear Physics PAS, where operates the only proton therapy center in Poland (Bronowice Cyclotron Center).

The aim of the Congress will be to present the latest knowledge and achievements as well as to exchange experiences regarding the development of medical physics, in particular new diagnostic and therapeutic methods and techniques. The meeting will also be an opportunity to tighten the cooperation of scientific and academic centers with representatives of the socio-economic environment, as well as will allow students, doctoral students and participants of specialization in the field of medical physics to expand their knowledge in the above-mentioned area.

The topics of the conference will include issues in the field of radiotherapy (including proton therapy), medical imaging, nuclear medicine, radiological protection, theranostics, biosignals and nanotechnology.

See you in Krakow!