September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Testy geometrii wiązki promieniowania rentgenowskiego w aparatach z ramieniem C: prostopadłość wiązki promieniowania X oraz odległość promienia centralnego od środka obrazu

Not scheduled
1h 45m
sala B (budynek D-10)

sala B

budynek D-10

Prezentacja posterowa Diagnostyka obrazowa Diagnostyka obrazowa

Description

Wstęp
Testy kontroli jakości wymienione w załączniku nr 6 są obowiązkowe w celu klinicznej eksploatacji urządzeń radiologicznych, w tym aparatów z ramieniem C. Celem pracy jest sprawdzenie zasadności i możliwości pomiarów geometrii wiązki X w aparatach z ramieniem C gdyż często są one niewykonywane.
Materiały metody
Przeprowadzono pomiary przy wykorzystaniu fantomu firmy GAMMEX typ 162B i GAMMEX 161A colimator and beam alignment tool. Przeanalizowano obecne i historyczne zapisy załącznika nr 6 do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.
Wyniki
Specyfikacja techniczna fantomu wyraźnie odnosi się do wykonywania testów prostopadłości wiązki w torze obrazowania fluoroskopowego oraz określania odległości wiązki centralnej od środka obrazu. Testy zostały wykonane i parametry zostały ocenione. Oba są istotne i świadczą o prawidłowym ustawieniu lampy retngenowskiej w kołpaku, w przeciwnym razie występują zacienienia obrazu w postaci ciemnego półksiężyca, jak również dochodzi do zniekształceń obrazu.
Wnioski
Obecna wersja przepisów, która wprowadziła zapis o prostopadłości względem „krzyża świetlnego” może prowadzić do rezygnacji z wykonywania tego testu, w związku z czym zapisy rozporządzenia z roku 2011 „Prostopadłość osi wiązki (promienia centralnego) promieniowania rentgenowskiego, Dopuszczalne odchylenie od kąta prostego pomiędzy osią wiązki promieniowania rentgenowskiego a płaszczyzną rejestratora obrazu nie powinno przekraczać 1,5º” oraz „Zgodność osi wiązki (promienia centralnego) promieniowania rentgenowskie go ze środkiem rejestratora obrazu, Odległość pomiędzy osią wiązki promieniowania rentgenowskiego a środkiem rejestratora obrazu w odniesieniu do odległości ognisko — rejestrator obrazu nie powinna przekraczać 2%”, wydają się właściwsze i uwzględniające specyfikę aparatów do fluoroskopii w tym RTG ramię C

Sesja Diagnostyka obrazowa

Primary author

Agnieszka Kuchcinska (Affidea Onkoterapia Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Koszalinie)

Presentation materials

There are no materials yet.