September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Badanie rozpraszania światła na strukturach polimerowych w żelach dozymetrycznych z wykorzystaniem laserowej tomografii komputerowej

Not scheduled
1h 30m
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja posterowa Protonoterapia Protonoterapia

Speakers

Jakub Czubek (Politechnika Gdańska) Marta Marszewska (Politechnika Gdańska)

Description

Dozymetria polimerowo-żelowa jest jedną z niewielu metod, która pozwala na obrazowanie rozkładu dawki oraz LET promieniowania jonizującego w przestrzeni trójwymiarowej z milimetrową rozdzielczością [1].
Badaniu poddano fantomy, w których w wyniku napromienienia powstają nano- i mikro-struktury polimerów różniące się wielkością i kształtem, w zależności od dawki, LET, rodzaju promieniowania, a być może też od mocy dawki. Teoria Mie-Debye’a pozwala na rozróżnianie kształtu i wielkości cząstek, jeżeli są one porównywalne z długością fali światła na nie padającego. Rozpraszanie światła w dozymetrach polimerowo-żelowych zbadano za pomocą laserowej tomografii komputerowej, w której mierzony współczynnik ekstynkcji światła w żelu jest funkcją dawki pochłoniętej oraz maksymalnego kąta rozpraszania światła, a także długości fali oraz współczynnika załamania światła w żelu. Pomiary wykonano na stanowiskach do badania statycznego rozpraszania światła, z wykorzystaniem przystawki do prototypowego laserowego tomografu, umożliwiającej jednowymiarowe skanowanie wzdłuż szklanych probówek cylindrycznych (w tej pracy: długość 20 cm, średnica zewnętrzna 1 cm).
Wyniki badań pokazują, że stosując odpowiednie modyfikacje w laserowym tomografie komputerowym można wzmocnić sygnał odpowiedzi dla dużych struktur polimerowych, które powstają w obszarach o wysokim LET.

Badania finansowane z grantów: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Polskie Powroty 2019 oraz IDUB: ARGENTUM, TECHNETIUM, AURUM.

Literatura:
[1] M. J. Maryanski, et al. (2021). LET signature in laser CT of polymer gel dosimeters exposed to PBS proton therapy fields; potential enhancement of proton-therapy QA. 59 th ANNUAL CONFERENCE OF THE PARTICLE THERAPY CO - OPERATIVE GROUP Online Meeting, Prague, 4- 7 June 2021.

Sesja Protonoterapia

Primary authors

Jakub Czubek (Politechnika Gdańska) Marta Marszewska (Politechnika Gdańska)

Co-authors

Dr Marek Maryański (Politechnika Gdańska) Mr Jakub Młodawski (Politechnika Gdańska) Mrs Pamela Pakuła (Politechnika Gdańska)

Presentation materials

There are no materials yet.