September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Ocena przydatności metod półilościowych i wzorców wizualnych w różnicowaniu guzków tarczycy u chorych z niejednoznacznym wynikiem badania cytologicznego - doniesienie wstępne.

Sep 30, 2022, 4:45 PM
15m
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja ustna Medycyna nuklearna i teranostyka Medycyna nuklearna i teranostyka

Speaker

Wioletta Chalewska (NIO-PIB Warszawa)

Description

Cel: Celem pracy było wyodrębnienie grupy chorych z dużym prawdopodobieństwem złośliwości guzków tarczycy, poprzez zastosowanie metod półilościowych i wzorców wizualnych w badaniach radioizotopowych [99mTc] i [99mTc]Tc-MIBI.
Materiały i metody: Do badania włączono 173 chorych z guzkiem tarczycy ≥ 15mm zaklasyfikowanym w badaniu cytologicznym do kat.IV wg Bethesda. Spośród nich wyodrębniono grupę 47 pacjentów z pojedynczym guzkiem. Wszyscy chorzy zostali zakwalifikowani do leczenia operacyjnego w Oddziale Chirurgicznym Kliniki Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. U wszystkich pacjentów wykonano badanie radioizotopowe po podaniu 74 MBq [99mTc] i 350 MBq [99mTc]Tc- MIBI. Po uzyskaniu obrazów planarnych dokonano analizy wizualnej gromadzenia izotopu w ocenianym guzku oraz obliczono współczynnik retencji (RI - retention index) i współczynnik wypłukiwania (Wo ind - washout index). Uzyskane dane porównano z wynikami badań histopatologiczych.

Wyniki: Wszyscy pacjenci z pojedynczym guzkiem tarczycy zostali poddani operacji radykalnej tyreoidektomii. Dokonano porównania wyników otrzymanych wzorców wizualnych oraz metod półilościowych przyjmując za standard odniesienia wynik badania histopatologicznego. W grupie 47 pacjentów pooperacyjne badania histopatologiczne wykazały 18 raków i 29 gruczolaków. Na podstawie wstępnej analizy wykazano, że współczynnik retencji (RI - retention index) jest przydatny do wykrywania raków w 83% (15/18), a współczynnik wypłukiwania (Wo ind - washout index) dla gruczolaków 86% (25/29).
Wnioski: Metody radioizotopowe mogą stać się przydatnym narzędziem w diagnostyce guzków tarczycy z niejednoznacznym wynikiem cytologicznym. W dalszym toku badania, po uzyskaniu wszystkich wyników pooperacyjengo badania histopatologicznego, oceniona zostanie czułość i swoistość oraz PPV i NPV badanych parametrów.

Sesja Medycyna Nuklearna

Primary authors

Agnieszka Żyłka Anna Moczulska Wioletta Chalewska (NIO-PIB Warszawa) Elżbieta Stachlewska-Nasfeter Jacek Gałczyński Marek Dedecjus Małgorzata Benke Paulina Cegła Piotr Góralski

Presentation materials

There are no materials yet.