September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Wdrożenie półautomatycznej metody weryfikacji zgodności pola promieniowania z polem symulacji świetlnej akceleratorów liniowych

Not scheduled
2h
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja posterowa Radioterapia Radioterapia

Description

Założenie i cel pracy
Celem pracy było sprawdzenie, czy tradycyjna ocena zgodności pola promieniowania z polem symulacji świetlnej zakładająca wykorzystanie filmów radiochromowych może być zastąpiona metodą opartą na obrazowaniu fantomu V3 Calibration Phantom (Aquilab, Lille, France) z wykorzystaniem kasety portalowej.
Materiał i metody
Jednym z ważniejszych testów kontroli jakości pracy akceleratora medycznego jest ocena zgodności pola wysokoenergetycznego promieniowania X z polem świetlnym w odległości izocentrycznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powinna być ona przeprowadzana przynajmniej raz na cztery miesiące, a odległość pomiędzy odpowiednimi bokami pola promieniowania i pola świetlnego nie powinna być większa niż 2 mm. Porównano czułość metody filmowej i fantomowej podczas rutynowej kontroli jakości akceleratorów liniowych. Oceniono ponadto działanie metody fantomowej w warunkach błędów kontrolowanych: pole promieniowania względem pola świetlnego przesunięto o 1, 2 i 3 mm w kierunkach x, y oraz xy, a także zrotowano o 0,5°, 1° i 2° poprzez zmianę położenia szczęk kolimatora.
Wyniki
Różnica między krawędziami pola promieniowania a pola świetlnego: dla metody fantomowej: x1=(0,440,05) mm, x2=(-0,170,04) mm, y1=(0,140,06) mm,
y2 =(-0,960,10) mm, w metodzie filmowej: x1=x2=y1=0 mm, y2=-1 mm.
Wszystkie wprowadzone błędy kontrolowane zostały wykryte w metodzie fantomowej.
Wnioski
Pomiar fantomowy charakteryzuje się większą dokładnością pomiarową i czułością na niewielkie niezgodności pól, a automatyczna analiza pozyskanych obrazów pozwala zwiększyć szybkość i precyzję procesu kontroli jakości oraz wyeliminować błędy obserwatora.
Oceniana metoda półautomatyczna kontroli zgodności pola promieniowania z polem symulacji świetlnej z powodzeniem może zastąpić metodę filmową i sprawić, że proces kontroli jakości medycznych akceleratorów liniowych stanie się zobiektywizowany i bardziej wydajny.

Sesja Radioterapia

Primary authors

Mrs Patrycja Borowska (Wielkopolskie Centrum Onkologii) Mrs Katarzyna Paciorkowska (Wielkopolskie Centrum Onkologii)

Co-authors

Mrs Marta Paluszyńska (Wielkopolskie Centrun Onkologii) Mrs Urszula Sobocka-Kurdyk (Wielkopolskie Centrum Onkologii) Mr Hubert Szweda Mr Krzysztof Matuszewski (Wielkopolskie Centrum Onkologii) Mr Maksymilian Wosicki (Wielkopolskie Centrum Onkologii) Mr Bartosz Pawałowski (Wielkopolskie Centrum Onkologii)

Presentation materials

There are no materials yet.