September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Długoczasowa stabilność współczynnika wzorcowania ND,w dla komór typu Farmer

Not scheduled
2h
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja posterowa Radioterapia Radioterapia

Description

Nowoczesne, wyspecjalizowane techniki leczenia pacjentów wykorzystujące promieniowanie jonizujące wymagają zapewnienia maksymalnej dokładności dostarczenia zaplanowanej dawki do konkretnej objętości. Pewność wykonywanych pomiarów dawki zapewnia wysoce wykwalifikowany personel, wprowadzenie oraz przestrzeganie odpowiednich procedur i instrukcji. Niezbędne jest również utrzymane w należytym stanie urządzeń pomiarowych.

Nawet najlepszy, najbardziej stabilny zestaw (elektrometr z komorą jonizacyjną) może ulec uszkodzeniu, przez co wiarygodność wykonywanych pomiarów może zostać zakwestionowana. Stąd potrzeba regularnego wzorcowania zestawu dozymetrycznego w niezależnym laboratorium. Usługę taką oferuje Pracownia Wtórnych Wzorców Dozymetrycznych (PWWD), wchodząca w skład Zakładu Fizyki Medycznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego.

Dozymetria promieniowania jonizującego polega na wyznaczeniu dawki promieniowania w warunkach referencyjnych lub warunkach ustalonych w konkretnym ośrodku, w odniesieniu do referencyjnych. Na podstawie tych pomiarów kontrolowana jest kalibracja aparatów terapeutycznych. Kalibracja ta polega na powiązaniu jednostki dawki: grej (Gy) z jednostkami, w jakich wyskalowane są akceleratory. Sposób określenia dawki w wodzie w warunkach referencyjnych został opisany w międzynarodowym kodeksie postępowania wydanym przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, oznaczonym jako raport techniczny numer 398. Wzorcowanie polega na wyznaczeniu współczynnika ND,w poprzez porównanie wskazań dawkomierza wzorcowanego z wartościami dawki zmierzonymi przy użyciu dawkomierza wzorcowego. Oba pomiary wykonywane są w takich samych warunkach geometrycznych, z uwzględnieniem wpływu ciśnienia i temperatury.

Korzystając z doświadczenia i wyników pracy PWWD, przeprowadzono analizę długoczasowej stabilności wyznaczanych w wyżej wymienionym laboratorium współczynników wzorcowania dawki pochłoniętej w wodzie dla komór jonizacyjnych typu Farmer jako powszechnie stosowanego typu komór do dozymetrii absolutnej wiązek fotonowych.

Sesja Radioterapia

Primary authors

Mr Marcin Szymański (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie) Mrs Wioletta Ślusarczyk-Kacprzyk (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie) Mrs Iwona Grabska (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie) Prof. Paweł Kukołowicz (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)

Presentation materials

There are no materials yet.