September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Ocena zastosowania ultrasonografu PINIT do kontroli wypełnienia pęcherza moczowego podczas radioterapii.

Not scheduled
2h
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja posterowa Radioterapia Radioterapia

Speakers

Mr Paweł Nakoneczny (Centrum Radioterapii CSK MSWiA w Warszawie)Mr Tomasz Kacperek (Centrum Radioterapii CSK MSWiA w Warszawie)Mrs Agnieszka Stanek (Centrum Radioterapii CSK MSWiA w Warszawie)Mr Arkadiusz NowakMrs Katarzyna Ziemba (Centrum Radioterapii CSK MSWiA w Warszawie)Mrs Beata Czyżew (Centrum Radioterapii CSK MSWiA w Warszawie)

Description

Cel:
Powszechnie stosowaną metodą pozwalającą na weryfikację objętości pęcherza moczowego podczas radioterapii jest tomografia komputerowa wiązką stożkową (CBCT). Metoda ta wiąże się z poddaniem pacjenta działaniu promieniowania jonizującego. Narzędziem, które umożliwia wielokrotne i bezpieczne przeprowadzenie pomiaru objętości pęcherza jest ultrasonograf PINIT (USG).
Celem badania było sprawdzenie zgodności pomiarów wykonanych za pomocą USG z wartościami wyznaczonymi na podstawie CBCT.
Materiały i metody:
W pracy zaplanowano wykonanie 100 pomiarów wielkości pęcherza moczowego (badanie jest kontynuowane, termin zakończenia 31.08.2022r).
Grupę chorych stanowią pacjenci napromieniani w obszarze miednicy. Przy użyciu USG przeprowadzane jest skanowanie pęcherza w dwóch prostopadłych przekrojach, po czym automatycznie obliczana jest jego objętość (tryb AUTO). Bezpośrednio po badaniu USG wykonywane jest CBCT. Wartości uzyskane z USG porównywane są z wartościami otrzymanymi na podstawie CBCT.
Wyniki:
Początkowa analiza objęła 24 badania. Objętości pęcherza zmierzone przy użyciu USG zmieniały się od 107cm3 do 447cm3. Po porównaniu tych wartości z wyznaczonymi na podstawie CBCT, stwierdzono, że w 15 na 24 przypadkach różnice w objętości pęcherza nie przekraczały maksymalnego błędu pomiarowego podanego przez producenta (+/- 15%).
Wnioski:
Wstępne analizy wykazały, że USG pozwala na szacunkową ocenę wypełnienia pęcherza. Możliwość wielokrotnego wykonania USG eliminuje konieczność powtarzania CBCT u pacjentów, u których występuje problem z wypełnieniem pęcherza moczowego.
Jako przyczyny odnotowanych rozbieżności zasugerowano:
• trudności w wykonaniu USG u chorych z przepukliną brzuszną, otyłością, zrostami pooperacyjnymi
• występowanie w USG hipoechogenicznych struktur
• występowanie artefaktów w CBCT
Ponieważ algorytm stosowany w trybie AUTO może być niewystarczający w opisanych przypadkach, zaplanowano zastosowanie trybu ręcznego podczas kolejnych pomiarów USG.

Sesja Radioterapia

Primary author

Mrs Maria Poncyljusz (Centrum Radioterapii CSK MSWiA w Warszawie)

Co-author

Ms Maria Piziorska (Centrum Radioterapii CSK MSWiA w Warszawie)

Presentation materials

There are no materials yet.