September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Weryfikacja ułożenia pacjenta przy użyciu złotych markerów GoldAnchor® wszczepionych do wątroby w radiochirurgii CyberKnife

Not scheduled
2h
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja posterowa Radioterapia Radioterapia

Speaker

Mr Krzysztof Szczepanik (Zakład Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice)

Description

Wstęp
Położenie markerów GoldAnchor widocznych na obrazie stanowi punkt odniesienia dla lokalizacji i korekcji ułożenia chorego podczas napromieniania. Celem pracy było określenie wartości migracji stosowanych znaczników śródtkankowych, implantowanych do wątroby oraz ocena ich widoczności w obrazie TK, MRI oraz systemie weryfikacyjnym planowania i realizacji radioterapii.

Materiały i metody
Analiza obejmowała 66 chorych leczonych przy użyciu aparatu CyberKnife VSI w Zakładzie Radioterapii NIO-PIB oddział Gliwice. U każdego chorego wszczepiono przezskórnie do wątroby od 2 do 5 znaczników. Wartość migracji oraz zmiana geometrii układu wszczepionych markerów określona została na podstawie porównania odległości pomiędzy punktami centralnymi implantowanych znaczników z użyciem zdjęć weryfikacyjnych.

Wyniki
Wartość średnia zmiany odległości pomiędzy znacznikami wraz z odchyleniem standardowym wyniosła 0.53 mm, SD 0.86 mm. Wartość maksymalna zmiany odległości pomiędzy znacznikami wyniosła 2.5 mm. Nie zaobserwowano żadnego przypadku migracji znacznika poza obszar wątroby. U 50% chorych, pomimo wszczepienia co najmniej 3 znaczników, system wykrywał tylko 2, a w grupie 16% chorych system wykrywał tylko jeden znacznik na zdjęciach weryfikacyjnych. U wszystkich chorych, gdzie niemożliwa była weryfikacja z wykorzystaniem 3 znaczników, implantowane markery miały postać rozwiniętą lub występowały w obu postaciach: rozwiniętej i prawidłowej zwiniętej. W przypadku chorych, u których wszystkie znaczniki miały postać zwiniętą, system prawidłowo wykrywał co najmniej 3 znaczniki. We wszystkich przypadkach znaczniki (niezależnie od postaci) były widoczne w obrazach TK i MRI na etapie planowania leczenia.

Wnioski
Zastosowany znacznik śródtkankowy GoldAnchor w postaci zwiniętej nie migruje w miąższu wątroby w trakcie całego procesu radioterapii. Kształt wszczepionych znaczników determinuje zdolność ich wykrywania przez system weryfikacyjny CyberKnife.

Sesja Radioterapia

Primary author

Mr Krzysztof Szczepanik (Zakład Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice)

Co-authors

Dr Ewa Telka (Zakład Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice) Dr Bożena Jochymek (Zakład Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice) Dr Aleksandra Grządziel (Zakład Planowania Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice) Mr Łukasz Kapek (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice) Mrs Joanna Prażmowska (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice) Dr Marek Kijonka (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice) Prof. Maria Sokół (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice)

Presentation materials

There are no materials yet.