September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Weryfikacja metodą obliczeniową dawki zaplanowanej w radioterapii neuralgii nerwu trójdzielnego przy użyciu aparatu CyberKnife

Not scheduled
2h
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja posterowa Radioterapia Radioterapia

Speaker

Mrs Joanna Prażmowska (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice)

Description

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość dawki w planie leczenia pacjenta powinna zostać zweryfikowana przez niezależne obliczenia lub pomiar. Niewielkie wymiary objętości tarczowej w radioterapii nerwu trójdzielnego powodują, że uzyskiwane wyniki pomiarów często są niemiarodajne. Niniejsza praca prezentuje autorską metodę szybkich i niezależnych obliczeń dawki bezwzględnej.

Materiały i metody
Analizie poddano 11 planów radioterapii nerwu trójdzielnego przy użyciu aparatu CyberKnife VSI (Accuray), w których planowana objętość tarczowa wynosiła od 8.7 do 20.7 mm3 (mediana 16.1 mm3).
Dawki wyznaczone przez system planowania MULTIPLAN (Accuray) porównano z rezultatami autorskiej metody BeamAutomat, opracowanej przez fizyków Zakładu Fizyki Medycznej NIO-PIB w Gliwicach oraz komercyjnego oprogramowania RadCalc wersja 7.1.4.1 (Lifeline Software).
Dawka w punkcie została obliczona na podstawie przekształconego formalizmu do wyznaczenia liczby jednostek monitorowych, zgodnego z raportem AAPM TG 114. Większość parametrów niezbędnych do obliczenia dawki wyznaczono poprzez interpolację liniową między punktami pomiarowymi. Wartości TMR dla wymiaru pola napromieniania mniejszego niż 5 mm zostały zamodelowane przy użyciu estymacji wielomianem 6 rzędu metodą najmniejszych kwadratów, wykorzystując dane pomiarowe 12 kolimatorów stałych.

Wyniki
Porównanie z systemem planowania 1177 pól napromieniania wykazało różnicę dawek w przedziale ±1.0% dla 93.5% wiązek w przypadku BeamAutomat oraz 87.3% dla obliczeń w RadCalc. Dla poszczególnych planów różnica między dawką zaplanowaną a obliczoną wynosiła średnio 0.07% dla BeamAutomat i 0.27% dla programu RadCalc.

Wnioski
Metoda obliczeniowa zastosowana w autorskim projekcie BeamAutomat wykazała większą zgodność z systemem planowania niż oprogramowanie komercyjne. Zaproponowana metoda pozwala zweryfikować dawkę obliczoną i tym samym może stanowić jeden ze sposobów spełnienia wymogów prawa pozwalających napromieniać nerw trójdzielny.

Sesja Radioterapia

Primary author

Mrs Joanna Prażmowska (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice)

Co-authors

Mrs Aleksandra Woźnica (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice) Mr Łukasz Kapek (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice) Dr Marek Kijonka (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice) Dr Jacek Wendykier (Zakład Planowania Radioterapii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice) Dr Beata Niewiadomska (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice) Mrs Bożena Woźniak (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice) Mr Adam Bekman (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice) Dr Andrzej Orlef (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice) Prof. Maria Sokół (Zakład Fizyki Medycznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach, Gliwice)

Presentation materials

There are no materials yet.