September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Wykorzystanie detektora ArcCHECK do weryfikacji systemów planowania leczenia w brachyterapii.

Sep 30, 2022, 4:45 PM
15m
sala B (budynek D-10)

sala B

budynek D-10

Prezentacja ustna Brachyterapia Brachyterapia

Speaker

Mr Adam Cichoński (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock)

Description

Detektor ArcCHECK (Sun Nuclear Corporation, Melbourne, FL) jest urządzeniem zaprojektowanym na potrzeby radioterapii realizowanej metodami konwencjonalnej IMRT, jak również VMAT i tomoterapii. Konstrukcja detektora, w postaci cylindrycznej siatki 1386 diod półprzewodnikowych SunPoint okalających wewnętrzną, współosiową przestrzeń urządzenia, stwarza możliwość wykorzystania go do weryfikacji systemów planowania leczenia oraz wykonywania procedur kontroli i zapewnienia jakości w brachyterapii. Celem pracy jest określenie możliwości wykorzystania detektora ArcCHECK w tym zakresie.
Materiał i metody
Eksperymentalną część pracy wykonano z użyciem detektora ArcCHECK wraz z umieszczonym wewnątrz fantomem BrachyPlug. Fantom ma postać jednorodnego walca wykonanego z PMMA, dopasowanego do wewnętrznej przestrzeni detektora z wydrążonymi przez całą długość kanałami (o średnicy 2 mm). Kanały zgrupowane są w trzech układach, odpowiadających typowemu rozmieszczeniu źródeł w prostym planie leczenia, i pozwalają na umieszczenie źródeł promieniowania wewnątrz objętości fantomu. Układ złożony z fantomu umieszczonego w detektorze został napromieniony według uprzednio przygotowanego planu. Jako dane referencyjne do porównań z wynikami pomiaru wykonano symulację numeryczną układu eksperymentalnego metodą Monte Carlo. Porównywano znormalizowane do maksimum wartości nieskorygowanej liczby zliczeń z poszczególnych diod z wartościami obliczonymi, podlegającymi takiej samej normalizacji.
Wyniki i wnioski
Średnia różnica wartości zmierzonej i obliczonej dla odpowiednich par diod wynosi 1,07% z odchyleniem standardowym na poziomie 3,95%. Wykonano również płaskie mapy z zaznaczonymi wartościami dla pomiaru i symulacji, dla których przeprowadzono subtrakcję ukazującą powierzchniowy rozkład różnic wskazań. Wyniki sugerują możliwą przydatność detektora ArcCHECK w brachyterapii. W przygotowaniu jest nowy fantom pomiarowy umożliwiający wprowadzenie niejednorodności ośrodka w kolejnych eksperymentalnych napromienianiach.

Sesja Brachyterapia

Primary author

Mr Adam Cichoński (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock)

Co-authors

Prof. Anna Wysocka-Rabin (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock) Dr Piotr Sobotka (Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, Koszykowa 75, 00-662 Warszawa) Mr Adam Kowalczyk (Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy, Roentgena 5, 02-781 Warszawa)

Presentation materials

There are no materials yet.