September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Stworzenie procedury szacowania ekspozycji radiacyjnej płodu w radioterapii protonowej wiązką skanującą przy napromienianiu nowotworów głowy i szyi pacjentki ciężarnej

Oct 1, 2022, 2:30 PM
15m
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja ustna Protonoterapia Protonoterapia

Speaker

Mr Dawid Krzempek ( Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, PL-31342 Kraków, Poland)

Description

Badania wykazały, że radioterapia protonowa wiązką skanującą pozwala ograniczyć narażenie płodu w porównaniu z terapią fotonową [1]. Ze względu jednak na dużą radiowrażliwość płodu radioterapia pacjentek ciężarnych wymaga podjęcia działań mających na celu minimalizację dawki w obszarze lokalizacji płodu – także w przypadku radioterapii protonowej. Dostępne komercyjnie Systemy Planowania Leczenia nie mogą być jednak traktowane, jako wiarygodne narzędzie umożliwiające szacowanie ekspozycji płodu.
Niniejsza praca miała na celu stworzenie procedury szacowania narażenia płodu w radioterapii protonowej nowotworów głowy i szyi wiązka skanującą na promieniowania fotonowe oraz wtórne neutrony – zarówno przed rozpoczęciem radioterapii, jak i w trakcie jej trwania (dozymetria in-vivo).
Do tego celu stworzono układ pomiarowy symulujący geometrię pacjentki ciężarnej (25-ty tydzień ciąży) [2], poprzez wykorzystanie fantomu antropomorficznego Alderson Rando oraz fantomu płytowego RW3. Wykorzystując detektor WENDI-2, detektory bąbelkowe (BD-PND) oraz sondę FHT-192, oszacowano narażenie płodu dla czterech jednopolowych planów o różnej geometrii, dostarczających dawkę do tej samej objętości tarczowej (22,3 cm3) zlokalizowanej w mózgu. Celem prezentacji wyników jako ekwiwalent dawki H, wykonano symulacje Monte Carlo (MNCP 6.2) widm neutronowych. Podjęto także próbę szacowania wpływu geometrii i lokalizacji detektorów neutronowych na wyniki pomiarów.
Wykazano, że najbardziej optymalne z punktu widzenia narażenia płodu jest napromienianie polami bocznymi, bez stosowania dyskryminatora zasięgu. Jednocześnie napromienianie polami wzdłuż osi długiej pacjenta oraz z zastosowaniem dyskryminatora zasięgu skutkuje znacznym zwiększeniem ekspozycji płodu. W każdym przypadku jednak, dostarczenie dawki terapeutycznej (54 GyRBE) było możliwe przy narażeniu płodu poniżej 5 mSv. Udowodniono także, że odpowiednie zlokalizowanie detektora BD-PND pozwala wykorzystać go do szacowania dawki in-vivo.

Sesja Protonoterapia

Primary authors

Mr Dawid Krzempek ( Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, PL-31342 Kraków, Poland) Dr Marzena Rydygier (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, PL-31342 Kraków, Poland)

Co-authors

Ms Marta Bałamut (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, PL-31342 Kraków, Poland) Ms Katarzyna Czerska (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, PL-31342 Kraków, Poland) Dr Marijke De Saint-Hubert (Belgium Nuclear Research Center, Mol BE-2400, Belgium) Mr Hubert Jabłoński (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, PL-31342 Kraków, Poland) Mr Wiktor Komenda (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, PL-31342 Kraków, Poland) Mrs Natalia Mojżeszek (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, PL-31342 Kraków, Poland) Mr Tomasz Nowak (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, PL-31342 Kraków, Poland) Mr Paweł Rogalski (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, PL-31342 Kraków, Poland) Ms Anna Spaleniak (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, PL-31342 Kraków, Poland) Prof. Renata Kopeć (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, PL-31342 Kraków, Poland)

Presentation materials

There are no materials yet.