September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Narażenie pacjentów i społeczeństwa wynikające z diagnostyki radioizotopowej w zakresie kardiologii (stan w Polsce w 2021 roku)

Not scheduled
1h 30m
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja posterowa Medycyna nuklearna i teranostyka Medycyna nuklearna i teranostyka

Description

Wprowadzenie:
W Polsce funkcjonują 44 zakłady wykonujące badania z zakresu kardiologii nuklearnej (BADkard): 31 prowadzące klasyczną diagnostykę nuklearną (MNklas), 7-MNklas i PET, 6-PET. Na ogólnopolską ankietę odpowiedziało 38 zakładów: 32/38(84%) wykonujących MNklas i 13/13(100%) wykonujących PET. Badania MNklas wykonano przy użyciu 33 urządzeń SPECT/CT (75%) i 11 gammakamer SPECT (25%).
Metoda – zastosowane aproksymacje:
- liczba badań PET stanowiła jedynie 0,9% wszystkich BADkard, stąd pominięto ich udział w niniejszym opracowaniu (liczba BADkard=liczba badań MNklas(SPECT))
- sprawozdaną liczbę badań aproksymowano do całkowitej liczby badań poprzez pomnożenie przez 100/84
- aktywności radiofarmaceutyków w badaniach SPECT przyjęto na poziomach referencyjnych (rozporządzenie MZ ws. warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U.2017r.poz.884))
- do 75% badań SPECT doliczono dawki od badań CT wykonywanych aparatami SPECT/CT, na poziomie 1mSv
- dawkę skuteczną [mSv] dla pacjenta (E), dla wszystkich pacjentów (Etot) i przypadającą na statystycznego mieszkańca (Estat) estymowano na podstawie nowych obliczeń ICRP/ICRU (Andersson, EJNMMI Physics 2014).
Wyniki (aproksymowane do 100% zakładów):
1. Wykonano 35593 badania SPECT:
-17073(48%) spoczynkowe badania perfuzji m.sercowego (E=5,62, Etot=96019mSv)
-17961(50,5%) obciążeniowych badań perfuzji m.sercowego (E=5,24, Etot=94116mSv)
-333(0,9%) badania amyloidozy serca (E=3,31, Etot=11016mSv)
-148(0,4%) badań zapaleń w klp (E=5,74, Etot=849mSv)
-79(0,2%) innych.
2. Wykonano 26695 badań CT (SPECT/CT) - Etot=26695mSv
3. Łącznie: E=3,3-5,7 mSv, Etot(SPECT+CT)=218780 mSv, Estat=0,0057 mSv/os.
Wnioski:
1. W Polsce scyntygrafię serca wykonuje się u ok.1/1000 mieszkańców rocznie.
2. Narażenie na promieniowanie od BADkard na statystycznego mieszkańca wynosi ok.6 mikrosivertów, co stanowi ok.0,4% całkowitego narażenia od diagnostyki medycznej (szacowanego na 1,5mSv rocznie).

Sesja Medycyna Nuklearna

Primary authors

Anna Teresinska (Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa) Leszek Królicki (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Presentation materials

There are no materials yet.