September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Pierwszorzędowe parametry teksturalne [18F]FDG PET/CT prognozujące przeżycie oraz klasyfikujące pacjentów z rakiem głowy i szyi

Sep 30, 2022, 12:00 PM
15m
sala B (budynek D-10)

sala B

budynek D-10

Prezentacja ustna Diagnostyka obrazowa Diagnostyka obrazowa

Speaker

Agnieszka Boś-Liedke (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, Zakład Fizyki Biomedycznej)

Description

Celem pracy była ocena pierwszorzędowych parametrów teksturalnych [18F]FDG PET/CT w odniesieniu do przeżycia pacjentów oraz ich zmienności pomiędzy grupami o różnym zaawansowaniu T u pacjentów z nowotworem złośliwym głowy i szyi (ang. head and neck squamous cell carcinoma, HNSCC).
Retrospektywną analizę przeprowadzono na grupie 83 pacjentów z HNSCC, u których przed rozpoczęciem leczenia wykonano badanie [18F]FDG PET/CT. Ocenione zostały zarówno parametry związane z obrazowaniem PET jak i CT. Związek wszystkich parametrów został określony w stosunku do przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS) oraz stadium zaawansowania T. Ze względu na T pacjenci zostali podzieleni na trzy subgrupy: 1 (T1/T2), 2 (T3/T4) i 3 (Tx, ang. cancer of unknown primary, CUP).
Metaboliczna objętość guza (ang. metabolic tumor volume, MTV), całkowita glikoliza (ang. total lesion glycolysis, TLG) oraz entropie związane z obrazem PET oraz CT (EPET and ECT) wykazały znaczące statystycznie (p<0.001) umiarkowane, negatywne korelacje z OS. Istotne statystycznie (p<0.05) różnice w parametrach PET i CT pomiędzy grupą 1 i 2 zostały wykazane w wartościach SUVpeak, MTV, TLG, ASP, EPET, VOImax , VOIpeak oraz ECT. Pomiędzy grupą 2 i 3 znaczące różnice w wartościach SUVmax, SUVmean, SUVpeak, MTV, TLG, ASP, EPET, VOImt, SKECT oraz ECT. Dodatkowo grupy 1 i 2, wykazały znaczące różnice w odniesieniu do grupy 3 w przeżyciu pacjentów.
MTV, TLG, EPET i ECT zostały wyselekcjonowane jako parametry prognostyczne w odniesieniu do przeżycia u pacjentów z HNSCC. Wiele pierwszorzędowych parametrów teksturalnych różniło się pomiędzy grupami T1/T2, T3/T4 oraz Tx, co czyni je potencjalnymi parametrami wspomagającymi klasyfikację HNSCC.

Sesja Diagnostyka obrazowa

Primary author

Agnieszka Boś-Liedke (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, Zakład Fizyki Biomedycznej)

Co-authors

Dr Paulina Cegła (Wielkopolskie Centrum Onkologii, Zakład Medycyny Nuklearnej) Ewelina Kamińska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej) Dr Ewa Majchrzak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika chirurgii głowy, szyi i onkologii laryngologicznej) Prof. Witold Cholewiński (Wielkopolskie Centrum Onkologii, Zakład Medycyny Nuklearnej) Anna Kubiak (Wielkopolskie Centrum Onkologii, Wielkopolskie Biuro Rejestracji Nowotworów) Dr Michał Michalak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki ) Prof. Maciej Kozak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki, Zakład Fizyki Biomedycznej)

Presentation materials

There are no materials yet.