September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Wpływ stabilizatorów kręgosłupa na rozkład dawki i zasięg wiązki w radioterapii protonowej

Oct 1, 2022, 2:15 PM
15m
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja ustna Protonoterapia Protonoterapia

Speaker

Ms Magdalena Garbacz (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences in Krakow)

Description

Radioterapia protonowa może być korzystniejsza w porównaniu ze standardową radioterapią fotonową pod względem rozkładu dawki w pacjencie. Wiązka protonowa może precyzyjnie dostarczyć dawkę w obszar zmiany nowotworowej, jednak należy wziąć pod uwagę niepewność zasięgu wiązki protonowej. Na niepewność zasięgu mają wpływ m.in. niepewności przygotowania krzywej kalibracji i korekcje stosowane podczas rekonstrukcji obrazu, zwłaszcza w przypadku pacjentów z implantami lub stabilizatorami. Powstałe artefakty i duże zmiany gęstości ośrodka mogą wpływać na zasięg wiązki protonowej oraz poprawność obliczenia dawki dostarczonej do pacjenta.
Wśród pacjentów z nowotworami podstawy czaszki oraz okolic miednicy pojawiają się przypadki, gdzie wewnątrz lub w bliskim sąsiedztwie planowanego obszaru tarczowego (PTV) znajdują się stabilizatory kręgosłupa o dużej gęstości. Wymaga to użycia rekonstrukcji z redukcją artefaktów i nadpisywania wartości HU w miejscu artefaktów, co zmienia wartości HU na obrazie CT, a to przekłada się na wartości dawki obliczone w systemie do planowania leczenia.
Podczas prezentacji zostaną przedstawione wyniki obliczeń dawki z systemu do planowania leczenia Eclipse 16.1 oraz z kodu Monte Carlo FRED, który został zweryfikowany eksperymentalnie w Centrum Cyklotronowym Bronowice. Wstępne wyniki symulacji MC pokazują, że obecność stabilizatorów w obszarze PTV oraz ich wielkość powoduje zmiany wartości dawki w tym obszarze (spadek o 5-10% przy obliczeniach typu “dose-to-medium”) oraz zmniejszenie zasięgu wiązki o ok. 2 mm, co w konsekwencji może prowadzić do obniżenia pokrycia PTV dawką terapeutyczną. Planowane jest zbadanie, czy potencjalna obecność obszarów o niższej dawce niż planowana z obliczeń MC może być skorelowana ze skutecznością terapii wiązką protonową, bazując na danych z kontroli pacjentów po radioterapii protonowej.

Sesja Protonoterapia

Primary authors

Ms Magdalena Garbacz (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences in Krakow) Dr Kamil Kisielewicz (The Maria Sklodowska – Curie National Research Institute of Oncology in Krakow)

Co-authors

Dr Gabriela Foltyńska (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences in Krakow) Dr Jan Gajewski (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences in Krakow) Mrs Eleonora Góra (The Maria Sklodowska – Curie National Research Institute of Oncology in Krakow) Mr Tomasz Kajdrowicz (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences in Krakow) Mr Dawid Krzempek (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences in Krakow) Dr Marzena Rydygier (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences in Krakow) Dr Tomasz Skóra (The Maria Sklodowska – Curie National Research Institute of Oncology in Krakow) Prof. Renata Kopeć (Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences in Krakow)

Presentation materials

There are no materials yet.