September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Zastosowanie Tomografii Komputerowej w diagnostyce szpitalnej chorych na COVID-19

Not scheduled
1h 30m
sala B (budynek D-10)

sala B

budynek D-10

Prezentacja posterowa Diagnostyka obrazowa Diagnostyka obrazowa

Speaker

Prof. Hernryk Figiel (Wyższa Szkoła Humanitas)

Description

Leczenie chorych na COVID-19 wymaga szybkiego określenia stopnia zaawansowania choroby. Umożliwia to obrazowanie techniką tomografii komputerowej. W związku z tym celem pracy była analiza możliwości zastosowania tomografii komputerowej (TK) do obrazowania płuc pacjentów zainfekowanych COVID-19. Badania oceniano w oknie płucnym umożliwiającym rozróżnienie na rejestrowanych obrazach typowych zmian obserwowanych w płucach chorych: matowa szyba, kostka brukowa, obraz siateczki i konsolidacje. Analizę występowania obserwowanych zmian przeprowadzono na podstawie badań TK 100 pacjentów przyjętych do leczenia COVID-19 rozpoznanego na podstawie standardowych testów. Badano częstość występowania charakterystycznych zmian i stopnia zajęcia płuc w zależności od płci i wieku pacjenta. Stwierdzono, że u ponad połowy zakażonych TK płuc wykazała stałość umiejscowienia zmian - głównie obwodowo w płatach górnych i dolnych, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, oraz, że w pierwszej kolejności dominowały zmiany typu „matowej szyby”, potem „kostki brukowej”, a później „konsolidacji”. Zaobserwowano też, że u mężczyzn w każdym przedziale wiekowym przeważały zmiany typu „matowej szyby”, natomiast powyżej 60. roku życia pojawiało się dodatkowo wiele zmian typu „kostki brukowej”. U kobiet również przeważała „matowa szyba”, natomiast najwięcej dodatkowych zmian pojawiało się u nich powyżej 70. roku życia.
Przeprowadzone badania potwierdziły wysoką przydatność TK w diagnozowaniu stopnia zaawansowania i ewolucji choroby u badanych pacjentów.

Sesja Diagnostyka obrazowa

Primary authors

Ms Karolina Daniel-Domoradzka (Wyższa Szkoła Humanitas) Prof. Hernryk Figiel (Wyższa Szkoła Humanitas) Ms Anna Klejny-Psuj (Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM im. prof. Tadeusza Sokołowskiego)

Presentation materials

There are no materials yet.