September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Charakterystyka dozymetryczna dedykowanego dyskryminatora zasięgu wykorzystywanego w radioterapii protonowej osi mózgowo-rdzeniowej

Not scheduled
15m
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja ustna Protonoterapia Protonoterapia

Speaker

Dr Marzena Rydygier (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, PL-31342 Kraków, Polska)

Description

W celu prawidłowego napromienienia płytko zlokalizowanych nowotworów w protonoterapii stosowane są dyskryminatory zasięgu (ang. Range Shifter, RS), pozwalające na zmniejszenie zasięgu wiązki w ciele pacjenta. Zaprojektowany w IFJ dyskryminator, dedykowany napromienianiu osi mózgowo-rdzeniowej, mocowany do stołu terapeutycznego, umożliwia zarówno osiągnięcie lepszego rozkładu dawki w obrębie nowotworu, jak i pozwala na zmniejszenie lateralnego rozproszenia wiązki dzięki zminimalizowaniu odległości między dyskryminatorem a pacjentem. W niniejszym opracowaniu przedstawiono charakterystykę dozymetryczną dyskryminatora oraz jego wpływ na rozkład dawki.
Dedykowany RS to blok PMMA o wymiarach 2,8x24x130cm3 i grubości ekwiwalentu wody 3,4cm, odpowiednio zamodelowany w systemie planowania leczenia (ang. Treatment Planning System, TPS). Charakterystyka dozymetryczna obejmowała pomiary rozkładów dawki z wykorzystaniem dwóch detektorów o różnej rozdzielczości przestrzennej i różnej charakterystyce odpowiedzi. Analiza wyników obejmowała porównanie rozkładów dawki uzyskanych na stanowisku za pomocą detektora, z umieszczonym dedykowanym RS w torze wiązki z rozkładami otrzymanymi w TPS z odpowiednio zamodelowanym RS. Analiza porównawcza pozwoliła na oszacowanie wpływu RS na rozkład dawki i jakościową ocenę dokładności odwzorowania dodatkowej struktury przez TPS.
Analiza wyników z wykorzystaniem detektora MatriXX, standardowo wykorzystywanym w weryfikacji dozymetrycznej planów terapeutycznych, wykazała niezgodności rozkładów dawki w porównaniu do TPS ze względu na niską rozdzielczość detektora, szczególnie w obszarach dużego gradientu dawki. Efekt ten został zweryfikowany poprzez porównanie rozkładów dawki TPS z rozkładami względnymi zmierzonymi detektorem LynX, charakteryzującego się wyższą rozdzielczością przestrzenną (0,5mm). Przeprowadzona procedura standardowej weryfikacji dozymetrycznej planów osi mózgowo-rdzeniowej w dwóch geometriach pozwala stwierdzić, że odwzorowanie dedykowanego RS w TPS jest poprawne i nie wpływa na wyniki weryfikacji dozymetrycznej planu terapeutycznego.

Sesja Protonoterapia

Primary author

Dr Marzena Rydygier (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, PL-31342 Kraków, Polska)

Co-authors

Ms Katarzyna Czerska (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, PL-31342 Kraków, Polska) Mr Hubert Jabłoński (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, PL-31342 Kraków, Polska) Mr Paweł Rogalski (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, PL-31342 Kraków, Polska) Ms Marta Bałamut (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, PL-31342 Kraków, Polska) Dr Gabriela Foltyńska (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, PL-31342 Kraków, Polska) Magdalena Garbacz (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, PL-31342 Kraków, Polska) Mrs Urszula Sowa (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, PL-31342 Kraków, Polska) Dr Kamil Kisielewicz (Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie) Dawid Krzempek (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, PL-31342 Kraków, Polska) Renata Kopeć (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, PL-31342 Kraków, Polska)

Presentation materials

There are no materials yet.