September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Analiza dawek i wyznaczenie poziomów referencyjnych oraz alertów dawek dla procedury weryfikacji, przy zastosowaniu aparatu z ramieniem C, położenia aplikatora walcowego podczas drugiej i trzeciej frakcji brachyterapii ginekologicznej – dwa lata doświadczeń.

Not scheduled
20m
sala B (budynek D-10)

sala B

budynek D-10

Prezentacja posterowa Ochrona radiologiczna Ochrona radiologiczna

Speaker

Agnieszka Kuchcinska (Affidea Onkoterapia Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Koszalinie)

Description

Wstęp
Nowelizacja prawa atomowego zawiera zapisy w Art. 33b. „Osoby poddawane ekspozycji medycznej podlegają ochronie radiologicznej, która obejmuje w szczególności uzasadnienie ekspozycji medycznej, o którym mowa w art. 33c, i optymalizację, o której mowa w art. 33d.” . Jednocześnie art. 56(1) wdrażanej dyrektywy 2013/59/EURATOM stanowi, że Państwa członkowskie zapewniają utrzymywanie wszystkich dawek wynikających z narażenia medycznego do celów radiodiagnostyki i radiologii zabiegowej, planowania, prowadzenia i weryfikacji na jak najniższym, racjonalnie osiągalnym poziomie, umożliwiającym uzyskanie wymaganej informacji medycznej.
W trakcie brachyterapii ginekologicznej z aplikatorem walcowym, prawidłowa pozycja podczas drugiej i trzeciej frakcji jest sprawdzana przy obrazowaniu RTG z ramieniem C. Celem pracy było ustanowienie lokalnych poziomów referencyjnych (LDRL) oraz tzw. alertów dawki dla tego typu procedury.
Materiały metody
Zebrano do analizy wszystkie wartości DAP w latach 2020, 2021 (80, 81 procedur), które porównywano z wartościami odniesienia wyznaczonymi w 2019 (12 procedur).
Wyniki
Analiza statystyczna dawek 2020(2021) wykazała: wartość maksymalna 73,93cGycm²(52.23 cGycm²); 75percentyl 15,51cGycm²(11,18cGycm²); odchylenie standardowe 11,57cGycm²(8,42cGycm²); wartość średnia 12,27cGycm²(8,59cGycm²), mediana 9,26cGycm²(6,06cGycm²), średnia i mediana nie przekroczyły 14,42cGycm² (75percentyl rozkładu 2019). LDRL wynosi 15,51cGycm² (75percentyl wszystkich danych z 2020), ustalono alert dawki 1000cGy*cm² (ponad 10-krotność wartości maksymalnej, 100 krotność mediany).
Wnioski
Analiza dawek otrzymywanych przez pacjentki podczas weryfikacji położenia aplikatora walcowego przy kolejnych frakcjach brachyterapii ginekologicznej jest możliwa do wykonania przy zastosowaniu podobnych metodach oceny jak dla innych procedur radiologii interwencyjnej. Poziom mierzonych dawek jest wielokrotnie niższy niż otrzymywanych we frakcji ginekologicznej, jednakże zarządzanie dawkami od obrazowania dla celów prowadzenia i weryfikacji terapii jest istotne z punktu widzenia legislacyjnego oraz zasady ALARA.

Sesja Ochrona radiologiczna

Primary authors

Agnieszka Kuchcinska (Affidea Onkoterapia Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Koszalinie) Jaroslaw Plesniak (Affidea Miedzynarodowe Centrum Onkologii w Koszalinie, Polska)

Presentation materials

There are no materials yet.