September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Wdrożenie testów kontroli jakości mierników DAP (dose-area-product) w ramach miesięcznych testów podstawowych w związku z nowelizacją prawa atomowego pod kątem analizy dawek pacjentów – dwa lata doświadczeń

Not scheduled
20m
sala B (budynek D-10)

sala B

budynek D-10

Prezentacja posterowa Ochrona radiologiczna Ochrona radiologiczna

Speaker

Agnieszka Kuchcinska (Affidea Onkoterapia Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Koszalinie)

Description

Wstęp
Nowelizacja prawa atomowego wdrażającego dyrektywę 2013/59/EURATOM wymaga analizy dawek otrzymywanych przez pacjentów w oparciu o tzw. Poziomy referencyjne, które dla aparatów RTG mogą być określone poprzez wartość DAP (dose-area-product) odczytywaną z aparatu rentgenowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia §9 ust.22 kontrolę fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych innych niż określone w za łączniku nr 6 do rozporządzenia przeprowadza się w zakresie oraz z częstotliwością wynikającą z pkt 3) zwalidowanych metod badawczych. Celem niniejszej pracy było opracowanie i walidacja metody kontroli jakości mierników DAP.
Materiały metody
Projektowanie testów miesięcznych DAP, dla aparatu RTG z ramieniem C, rozpoczęto w listopadzie 2019 roku. Procedura została zatwierdzona i zwalidowana po przerwie wywołanej pandemią covid-19. Testy miesięczne DAP wykonywane są rutynowo od 07.2020. Testy wykonywane są jednocześnie z parametrem „powtarzalność ekspozycji” poprzez rejestrowanie wartości ΔDAP=DAPstop-DAPstart gdzie DAPstop jest po ekspozycji natomiast DAPstart przed ekspozycją.
Wyniki
Wyznaczono wartości referencyjne ΔDAP1=585cGycm² oraz ΔDAP2=66,5cGycm² odpowiednio dla 70kV 1.5mA oraz 110kV 5mA. W przeciągu 24 miesięcy (07.2020-06.2022) różnica we wskazaniach ΔDAP w stosunku do wartości odniesienia wachała się w granicach od -3,77% do +2,86% (od -7,08% do +4,29%) z medianą modułu różnicy wynoszącą 0,96% (2,27%) oraz średnią modułu różnicy 1,28% (2,68%) dla ΔDAP1=585cGycm² (ΔDAP2=66,5cGycm²) odpowiednio.
Wnioski
Maksymalna zmierzona różnica stanowiła 1/3 przedziału tolerancji wynoszącego ±20%, co dowodzi, ze zaproponowana metoda jest właściwa w celu wykrywania usterek mierników DAP. Przedstawiona metoda rutynowej kontroli stabilności wskazań miernika DAP jest łatwa do implementacji i powinna być stosowana w celu zagwarantowania, że raportowane dawki związane z ekspozycją pacjentów są wiarygodne.

Sesja Ochrona radiologiczna

Primary authors

Agnieszka Kuchcinska (Affidea Onkoterapia Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Koszalinie) Jaroslaw Plesniak (Affidea Miedzynarodowe Centrum Onkologii w Koszalinie, Polska)

Presentation materials

There are no materials yet.