September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Kształcenie fizyków medycznych na AGH – ponad 30 lat doświadczeń

Oct 2, 2022, 12:45 PM
30m
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja ustna Kształcenie fizyków medycznych w Polsce Kształcenie fizyków medycznych w Polsce

Speaker

Aleksandra Jung (AGH University of Science and Technology)

Description

Doświadczenia w zakresie kształcenia fizyków medycznych na Akademii Górniczo-Hutniczej sięgają roku 1990, kiedy rozpoczął edukację pierwszy rocznik kierunku Fizyka techniczna, specjalność Fizyka radiacyjna i dozymetria. Dwa lata później specjalność otrzymała nazwę Fizyka medyczna i dozymetria. W tym i kolejnych latach podpisywano liczne porozumienia o współpracy w zakresie wspólnego kształcenia studentów z jednostkami zewnętrznymi, medycznymi oraz naukowymi. W 2008 roku specjalność Fizyka medyczna i dozymetria stała się unikatowym kierunkiem Fizyka medyczna, pierwszym w Polsce.

Program studiów systematycznie ewoluuje i jest dostosowywany do potrzeb związanych z wymogami prawnymi, kształcenia dwustopniowego, czy potrzeb pracodawców. Istotna jest zgodność koncepcji kształcenia z bieżącymi potrzebami rynku pracy. Proces dydaktyczny ukierunkowany jest na zajęcia praktyczne prowadzone w specjalistycznych laboratoriach studenckich oraz naukowo-dydaktycznych, a także zewnętrznych jednostkach klinicznych i naukowo-badawczych. Obowiązkowym elementem studiów są praktyki zawodowe, często prowadzące do zatrudnienia absolwentów. W latach 2010-2015 był to kierunek zamawiany w ramach dwóch projektów POKL, dzięki czemu zwiększono konkurencyjność i znacząco doposażono laboratoria o nową aparaturę specjalistyczną.

Od 2010 roku działa aktywnie Studenckie Koło Naukowe Fizyków Medycznych KERMA, którego rozpoznawalną inicjatywą jest organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Studentów „Fizyka dla Medyka”, dostrzeżona także na arenie europejskiej.

Studenci Fizyki medycznej wielokrotnie otrzymywali nagrody za najlepsze prace magisterskie w konkursach Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego, czy tzw. „Diamenty AGH”. Licznie biorą udział w badaniach naukowych i współtworzą publikacje naukowe. I choć nie zawsze znajdują zatrudnienie bezpośrednio związane z wykształceniem, to niewątpliwie ich atutami na rynku pracy są solidność, umiejętność samodzielnego, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów oraz zdolność do sprostania zmieniającym się wymaganiom.

Sesja Kształcenie fizyków medycznych w Polsce

Primary author

Aleksandra Jung (AGH University of Science and Technology)

Presentation materials

There are no materials yet.