September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Zwiększenie świadomości personelu poprzez realizację kampanii „Radiologiczne badania obrazowe a ciąża”

Oct 2, 2022, 10:30 AM
15m
sala B (budynek D-10)

sala B

budynek D-10

Prezentacja ustna Ochrona radiologiczna Ochrona radiologiczna

Speaker

Agnieszka Kuchcinska (Affidea Onkoterapia Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Koszalinie)

Description

Wstęp
Wykonywanie badań radiologicznych kobietom w ciąży budzi wiele wątpliwości zarówno wśród personelu medycznego, administracyjnego (odpowiedzialnego za rejestrację badań) jak również wśród samych pacjentów i ich rodzin. Istniejące w tym zakresie wymogi prawne i wytyczne międzynarodowe, często bywają źle interpretowane co może doprowadzić do braku wykonania procedur medycznych ważnych z punktu widzenia zdrowia pacjentki. Celem niniejszej pracy było usystematyzowanie wiedzy w niniejszym zakresie a następnie sprawdzenie poziomu świadomości personelu.
Materiały i metody
Przygotowano materiały edukacyjne: prezentację PPTX zawierającą informacje dotyczące aspektów prawnych, klinicznych oraz praktycznych tj. estymowane dawki dla płodu od poszczególnych procedur radiologicznych, jak również wskazano metody optymalizacji procedur. Dodatkowo przygotowano plakat informacyjny dla pacjentów udostępniony na korytarzu przy pracowni TK w widocznym, który stanowił uzupełnienie i uszczegółowienie plakatu przygotowanego przez IAEA dotychczas dostępnych w pracowni. Materiały zostały rozdystrybuowane personelowi oraz Ekspert Fizyki Medycznej i Ochrony Radiologicznej dostępny był na miejscu celem konsultacji. Po dwóch tygodniach wykonano badanie ankietowe, test zawierający 5 pytań merytorycznych, sprawdzające poziom świadomości personelu.
Wyniki
Zidentyfikowano w sumie 38 osób personelu w tym 8 administracyjnego (m.in. rejestratorki, psycholog), oraz 30 pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące: 7 fizyków, 10 techników (w tym jedna nowozatrudniona w terminie późniejszym), 4 pielęgniarki, 9 lekarzy. Oceniono kampanię edukacyjną poprzez % personelu zapoznanego z materiałami oraz % personelu poprawnie odpowiadającego na pytania zawarte w ankiecie, oba wskaźniki wynosiły 96,7% (29 osób na 30).
Wnioski
Kampania edukacyjna została bardzo pozytywnie przyjęta i oceniona przez personel jak również przyczyniła się znacznego wzrostu świadomości personelu i usystematyzowania podejścia do pacjentki w ciąży.

Sesja Ochrona radiologiczna

Primary authors

Agnieszka Kuchcinska (Affidea Onkoterapia Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Koszalinie) Dr Alessandro Roncacci (Affidea BV) Ms Chryssa Paraskevopoulou (Affidea BV) Dr Jaroslaw Plesniak (Affidea Miedzynarodowe Centrum Onkologii w Koszalinie, Polska) Ms Lidia Spocinska (Affidea Polska) Ms Nasia Papachristodoulou (Affidea Hungary)

Presentation materials

There are no materials yet.