September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Wpływ pola magnetycznego na endocytozę funkcjonalizowanych nanocząstek magnetytu w komórkach drożdży

Not scheduled
2h
sala B (budynek D-10)

sala B

budynek D-10

Prezentacja posterowa Promieniowanie niejonizujące Promieniowanie niejonizujące

Speakers

Ms Eliza Gunia Ms Klaudia Kotarska

Description

Elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR), jako metoda spektroskopowa, polega na badaniu wzajemnych oddziaływań między promieniowaniem elektromagnetycznym a materią. Metoda ta służy do badania wolnych rodników. Ponadto wykorzystanie EPR umożliwia również zweryfikowanie struktury badanej substancji wraz z dynamiką układu. W badaniach wykorzystujących technikę elektronowego rezonansu paramagnetycznego często używane są nanocząstki magnetyczne. Są one zbudowane z magnetycznego rdzenia, pokrytego zazwyczaj polimerem, który zapewnia stabilność i biokompatybilność nanocząstek, oraz mogą być funkcjonalizowane różnymi substancjami, w tym lekami. Proces wprowadzania nanocząstek do komórek, może być kontrolowany za pomocą metody EPR oraz modyfikowany za pomocą pola magnetycznego.
W badaniu został przedstawiony wpływ pola magnetycznego na tempo wnikania nanocząstek magnetycznych do komórek drożdży. W doświadczeniu użyte zostały nanocząstki Fe3O4-Si-epoxy oraz Fe3O4-TEOS funkcjonalizowane znacznikiem spinowym TEMPO. Przygotowany roztwór z komórkami drożdży oraz nanocząstkami Fe3O4-TEOS został umieszczony w stałym polu magnetycznym na magnesie neodymowym, natomiast roztwór z nanocząstakmi Fe3O4-Si-epoxy został poddany działaniu rotującego pola magnetycznego. W stałych odstępach czasowych rejestrowany był sygnał widma elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) spektrometrem na pasmo X (9,4 GHz) w próbce kontrolnej bez pola magnetycznego oraz w próbce umieszczonej w polu. Za pomocą mikroskopu optycznego sprawdzony został także wpływ nanocząstek na tempo namnażania komórek. Badane były roztwory z komórkami drożdży bez nanocząstek oraz w ich obecności. Zaobserwowano, że obecność pola magnetycznego wpływa na wydłużenie czasu wnikania nanocząstek, funkcjonalizowanych za pomocą TEMPO, do wnętrza komórki. Ponadto obecność rdzenia magnetycznego powoduje zmniejszenie populacji komórek drożdży.

Sesja Kształcenie fizyków medycznych w Polsce

Primary authors

Ms Eliza Gunia Ms Klaudia Kotarska Prof. Bernadeta Dobosz Prof. Ryszard Krzyminiewski

Co-authors

Prof. Grzegorz Schroeder Prof. Joanna Kurczewska

Presentation materials

There are no materials yet.