September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Klasyfikacja odpadów promieniotwórczych powstałych w trakcie napromieniania wiązką protonową elementów cyklotronu stosowanego do produkcji radiofarmaceutyków

Not scheduled
20m
sala B (budynek D-10)

sala B

budynek D-10

Prezentacja posterowa Ochrona radiologiczna Ochrona radiologiczna

Description

Wstęp
Celem tej pracy jest przedstawienie metody kwalifikacji odpadów promieniotwórczych powstałych w pracowni cyklotronowej wykorzystywanej do produkcji radiofarmaceutyków.
Metodyka
W pracy przedstawiono metodę kwalifikacji następujących elementów cyklotronu: 9 folii ze stopu Havar’a stanowiących okienka wejściowe targetów do wytwarzania F-18 i C-11, miedzianej siatki wspierającej folie w celu zwiększenia wytrzymałości okienka na wysokie ciśnienia wewnątrz targetu.
Pierwszym etapem klasyfikacji było przebadanie spektrometrem promieniowania gamma (detektor HGE, firmy Canberra) podzespołów wymienionych w czasie prac serwisowych w celu identyfikacji izotopowej. Na podstawie otrzymanych widm spektrometrycznych określono aktywność poszczególnych izotopów w badanych próbkach a także ich stężenie promieniotwórcze.
Wyniki
Zidentyfikowano następujące izotopy: Mn-54, Co-56 i Co-60 aktywowane w okienkach Havar’a, Cd-109 aktywowany w srebrnym korpusie targetu oraz Zn-65 aktywowany w miedzianej siatce podtrzymującej okienko targetu. Maksymalna aktywność Mn-54 wynosiła 319 Bq, Co-56 – 259 Bq zaś Co-60 – 4 Bq.
Izotop Zn-65 wykryty jako zanieczyszczenie na folii Havara powstaje w procesie aktywacji miedzi w siatce w reakcji Cu nat (p,*) 65 Zn. Pomiar spektrometrem germanowym siatki miedzianej był niemożliwy ze względu na jej bardzo dużą aktywność co powodowało blokowanie sondy oraz ryzyko jej uszkodzenia. Aktywność izotopu Zn-65 w siatce miedzianej wyliczona teoretycznie na moment zakończenia napromieniania wynosiła 587,5 kBq, a po trzech latach przechowywania wynosiła 257963 Bq.
Wnioski
Okienka targetów zostały zakwalifikowane jako średnio i niskoaktywne odpady krótkożyciowe które ze względu na obecność Co-60 nie są odpadami przejściowymi. Siatka miedziana została zakwalifikowana jako odpad krótkożyciowy średnioaktywny i również nie jest to odpad przejściowy.

Sesja Ochrona radiologiczna

Primary authors

Mrs Teresa Jakubowska (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Zakład Fizyki Medycznej; Politechnika Łódzka,, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej; Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Medycznych Technik Obrazowania) Dr Michał Biegała (1. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Zakład Medycznych Technik Obrazowania; 2.Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Zakład Fizyki Medycznej) Prof. Magdalena Długosz-Lisiecka (Politechnika Łódzka, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej) Mrs Anna Stępińska (Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Zakład Fizyki Medycznej)

Presentation materials

There are no materials yet.