September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Badanie stabilności cech radiomicznych wyznaczanych w różnych przestrzeniach obrazu badań 18F-FDG-PET pacjentów z rakiem szyjki macicy

Not scheduled
1h 30m
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja posterowa Medycyna nuklearna i teranostyka Medycyna nuklearna i teranostyka

Description

Cel/wprowadzenie: Celem niniejszej pracy było porównanie cech radiomicznych pomiędzy dwoma różnymi przestrzeniami obrazu (wysokiej rozdzielczości CT vs. niskiej rozdzielczości PET) w badaniu 18F-FDG-PET przy rozpoznanym raku szyjki macicy oraz przeprowadzenie analizy statystycznej w celu sprawdzenia, czy wykorzystywana przestrzeń obrazu zmieni wartości cech radiomicznych w sposób istotny statystycznie.

Materiały i metody: Analizę przeprowadzono na grupie 20 pacjentów z pierwotnie rozpoznanym i potwierdzonym histopatologicznie rakiem szyjki macicy. Dla każdego z nich przeanalizowano dwie przestrzenie obrazu. Pierwszą stanowił obraz regionu zainteresowania zapisany w przestrzeni CT oraz obraz PET interpolowany metodą najbliższego sąsiada do przestrzeni CT. Drugą przestrzeń stanowił obraz ROI interpolowany do przestrzeni oryginalnej PET oraz obraz w rozdzielczości oryginalnej PET. ROI guza pierwotnego został wyznaczony ręcznie przez doświadczonego specjalistę z medycyny nuklearnej przy użyciu oprogramowania MIM (v 7.1.8). Wykorzystując moduł pyRadiomics (v 3.0.1) obliczono 100 cech radiomicznych dla obrazu bez użycia dodatkowych filtrów, w grupach: kształt, cechy pierwszego rzędu i cechy teksturowe (GLCM, GLRLM, GLSZM, GLDM). Analizę danych przeprowadzono przy użyciu modułów Python numpy, scipy i pandas. Istotność statystyczną określano za pomocą testu kolejności par Wilcoxona. Wartość p mniejszą niż 0.05 uznawano za istotną.

Wyniki: Zidentyfikowano cechy radiomiczne, których wartości różniły się w sposób istotny statystycznie przy zmianie bazowej przestrzeni obrazu PET, dokonywanej poprzez interpolację obrazu do przestrzeni CT w porównaniu do wyników uzyskiwanych w przestrzeni oryginalnej.

Wnioski: Można wyróżnić dwa podzbiory cech radiomicznych. Pierwszy z nich jest stabilny w odniesieniu do przestrzeni obrazu PET, natomiast drugi cechuje się pewnym stopniem zmienności, co ogranicza jego potencjał jako biomarkera.

Sesja Medycyna Nuklearna

Primary authors

Dr Damian Borys (Silesian University of Technology) Dr Paulina Cegła (Zakład Medycyny Nuklearnej, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań) Prof. Witold Cholewiński (Zakład Medycyny Nuklearnej, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań) Mrs Izabela Gorczewska (Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, oddział w Gliwicach) Dr Ewa Burchardt (Zakład Medycyny Nuklearnej, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań) Mr Paweł Bzowski (Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, oddział w Gliwicach) Dr Andrea d'Amico (Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, oddział w Gliwicach.)

Presentation materials

There are no materials yet.