September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Dozymetria cząstek alfa w terapii borowo – neutronowej na podstawie pomiarów spektrometrycznych promieniowania gamma – stanowisko pomiarowe

Not scheduled
1h 30m
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja posterowa Medycyna nuklearna i teranostyka Medycyna nuklearna i teranostyka

Speaker

Ms Natalia Knake (National Centre for Nuclear Research)

Description

Radioterapia z wykorzystaniem cząstek alfa staje się obiektem rosnącego zainteresowania. Cząstki alfa dostarczane są do tkanek w postaci radiofarmaceutyku lub związku boru jako źródła cząstek alfa w reakcji z neutronami. Wiąże się to z koniecznością monitorowania dawki w czasie terapii. Ze względu na mały zasięg rzędu μm w tkance, cząstki alfa mogą być rejestrowane tylko pośrednio (S.Poty i in., 2018). Metodą taką może być rejestracja fotonów γ towarzyszących emisji tych cząstek. Cząstki alfa powstają także w reakcji 10B(n,α)7Li, która jest podstawą terapii borowo-neutronowej (BNCT). W reakcji tej z prawdopodobieństwem 94% emitowane są fotony gamma o energii 478 keV (W.Sauerwein, R.Moss, 2009). Zaprezentowana zostanie metoda wyznaczania dawki zdeponowanej przez cząstki alfa z reakcji 10B(n,α)7Li w ośrodku tkankopodobnym zawierającym bor. Metoda polega na rejestracji w czasie rzeczywistym fotonów gamma powstających w tej samej reakcji. Pomiary wykonywane są w strumieniu neutronów emitowanych ze źródła Pu-Be. Wyniki pomiarów zostaną zweryfikowane na podstawie przeprowadzonych symulacji Monte Carlo. Pokazana zostanie koncepcja układu eksperymentalnego, w którym do rejestracji fotonów gamma o energii 478 keV wykorzystywany jest spektrometr promieniowania gamma CdZnTe oraz HPGe. Omówione zostaną główne wyzwania związane z uzyskaniem optymalnych warunków do pomiarów fotonów gamma o energii 478 keV oraz wstępne wyniki pomiarów spektrometrycznych. Przedstawiona zostanie również koncepcja użycia detektorów śladowych CR39 do pomiarów gęstości śladów cząstek alfa powstających w reakcji 10B(n,α)7Li oraz metoda obliczeniowa dawki zdeponowanej przez te cząstki w tkance. Zaprezentowane zostanie również stanowisko pomiarowe budowane w Reaktorze MARIA Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku (N.Knake i in., Kraków, Polska, 2022, prezentacja ustna: https://imneudos.jordan.pl/upload/Neudos/5.05.2022_IM2022_NEUDOS14_BOOK-OF-ABSTRACTS_FIN-(1).pdf).

Sesja Medycyna Nuklearna

Primary author

Ms Natalia Knake (National Centre for Nuclear Research)

Co-authors

Dr Rafał Prokopowicz (National Centre for Nuclear Research) Ms Justyna Cybowska (National Centre for Nuclear Research) Dr Roch Kwiatkowski (National Centre for Nuclear Research) Mr Antoni Zawadka (National Centre for Nuclear Research) Dr Michał A. Gryziński (National Centre for Nuclear Research)

Presentation materials

There are no materials yet.