September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Indywidualna dozymetria pacjenta z przerzutami guza neuroendokrynnego do wątroby w terapii PRRT za pomocą 177Lu DOTATATE- pierwsze doświadczenia w pracy z programem QDose.

Sep 30, 2022, 1:00 PM
15m
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja ustna Medycyna nuklearna i teranostyka Medycyna nuklearna i teranostyka

Speaker

Agata Kubik (Wojskowy Instytut Medyczny, Zakład Medycyny Nuklearnej, Warszawa)

Description

Cel:
Celem pracy było wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego, które otrzymały wybrane organy w trakcie terapii PRRT z wykorzystaniem 177Lu DOTATATE. Wyniki posłużyły do oceny ryzyka dla organów krytycznych (nerki oraz czerwony szpik kostny) oraz dawek dostarczonych do zmian w wątrobie.
Materiały i metody:
Pacjent poddany terapii z wykorzystaniem izotopu Lu-177 został czterokrotnie obrazowany metodą SPECT/CT według standardowego protokołu akwizycyjnego. Obrazowanie wykonano po 4 h, 24 h, 48 h oraz 192 h po zakończeniu podania radiofarmaceutyku. Od pacjenta pobrano próbki krwi (po 5 min, 15 min, 40 min, 4 h oraz 24 h), których aktywność została zmierzona dla celów wykonania dozymetrii szpiku kostnego.
Dane zrekonstruowano na stacji roboczej i zaimportowano do programu QDose. Wykonano korejestrację danych CT oraz obrazów nuklearnych. Przeprowadzono segmentację wybranych regionów zainteresowania (wątroba, nerki oraz ogniska gromadzenia izotopu w wątrobie). Na podstawie danych obrazowych oraz wprowadzonych aktywności krwi dopasowano dwuwykładnicze krzywe zmienności aktywności w zależności od czasu (ang. TAC- time-activity curve) i wyznaczono dawki otrzymane przez wysegmentowane obszary za pomocą modelu IDAC2.1 oraz z wykorzystaniem metody Voxel S.
Wyniki i wnioski:
Za pomocą metody Voxel S otrzymano średnie dawki dla nerki lewej- 3,4 Gy, nerki prawej- 3,2 Gy, pierwszego guza- 16,1 Gy, drugiego guza- 14,3 Gy oraz trzeciego guza- 13,6 Gy. Dawka dla czerwonego szpiku kostnego wyznaczona za pomocą modelu IDAC 2.1 wyniosła 100 mGy. Uwzględniając graniczne dawki dla nerek oraz szpiku (odpowiednio 23 Gy i 2 Gy) możliwe było zaplanowanie zwiększenia podawanej aktywności w kolejnym cyklu terapii.
Projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych, Polska, nr Projektu 2019/ABM/01/00077

Sesja Medycyna Nuklearna

Primary author

Agata Kubik (Wojskowy Instytut Medyczny, Zakład Medycyny Nuklearnej, Warszawa)

Co-authors

Patrycja Szubstarska (Wojskowy Instytut Medyczny, Zakład Medycyny Nuklearnej, Warszawa) Dr Anna Budzyńska (Wojskowy Instytut Medyczny, Zakład Medycyny Nuklearnej, Warszawa) Dr Krzysztof Kacperski (1) Wojskowy Instytut Medyczny, Zakład Medycyny Nuklearnej, Warszawa; 2) Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek (TJ1), Otwock – Świerk) Dr Maciej Kołodziej (Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej, Warszawa) Prof. Mirosław Dziuk (1Wojskowy Instytut Medyczny, Zakład Medycyny Nuklearnej, Warszawa)

Presentation materials

There are no materials yet.