September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Gamma kamera jako spektrometryczny miernik aktywności Lu-177 i Y-90 w próbkach zawierających mieszanki radionuklidów

Sep 30, 2022, 12:45 PM
15m
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja ustna Medycyna nuklearna i teranostyka Medycyna nuklearna i teranostyka

Speaker

Dr Krzysztof Kacperski (Narodowe Centrum Badań Jądrowych; Wojskowy Instytut Medyczny)

Description

Cel:
W pracy przedstawiono sposób wykorzystania gamma kamery jako miernika spektrometrycznego umożliwiającego niezależny pomiar aktywności 177Lu i 90Y w małej próbce (np. strzykawce) zawierającej mieszankę tych radionuklidów w dowolnej, nieznanej proporcji. Pomiary takie są potrzebne np. dla próbek krwi do dozymetrii w terapii tandemowej PRRT za pomocą 177Lu/90Y DOTATATE.
Materiały i metody:
Do pomiaru wykorzystano statyczną gamma kamerę TH33 (Mediso) bez założonego kolimatora. Zdefiniowano sesję energetyczną zawierającą 4 okna: 113 keV ±10%, 208 keV ±10%, 345 keV ±33% i 530 keV ±32%. Dwa pierwsze z nich obejmują główne fotopiki 177Lu, natomiast w dwóch pozostałych rejestrowane są bezpośrednio wysokoenergetyczne elektrony promieniowania  90Y. Umożliwia to do pewnego stopnia niezależną identyfikację każdego z izotopów. Wykonano pomiary kalibracyjne za pomocą źródeł zawierających czysty 177Lu i 90Y, w określonej geometrii i położeniu względem głowicy, dla różnych, malejących z czasem aktywności. Następnie wyznaczono parametry modelu pozwalającego obliczyć aktywności każdego z izotopów w mieszance na podstawie szybkości zliczeń rejestrowanych w każdym oknie. Metodę przetestowano na próbkach zawierających mieszanki 177Lu i 90Y o znanych proporcjach, zmieniających się zgodnie z prawem rozpadu każdego z radionuklidów.

Wyniki i wnioski:
Aktywności 177Lu w tej samej próbce obliczone na podstawie pomiarów w różnych położeniach i punktach czasowych (z uwzględnieniem rozpadu) były ze sobą zgodne z dokładnością < 2%, a w przypadku 90Y z dokładnością < 5%. Dokładność pomiaru pogarsza się, gdy aktywność w próbce maleje poniżej ok. 50 kBq. Wtedy istotna jest dokładna korekcja promieniowania tła. Metoda może być użyteczna w przypadku braku dedykowanego miernika spektrometrycznego.

Sesja Medycyna Nuklearna

Primary author

Dr Krzysztof Kacperski (Narodowe Centrum Badań Jądrowych; Wojskowy Instytut Medyczny)

Co-authors

Ms Patrycja Szubstarska (Wojskowy Instytut Medyczny) Ms Anna Budzyńska (Wojskowy Instytut Medyczny) Ms Agata Kubik (Wojskowy Instytut Medyczny)

Presentation materials

There are no materials yet.