September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Kalibracja gamma kamery na potrzeby dozymetrii wewnętrznej w terapii izotopowej Lu-177

Sep 30, 2022, 12:00 PM
15m
sala A (budynek D-10)

sala A

budynek D-10

Prezentacja ustna Medycyna nuklearna i teranostyka Medycyna nuklearna i teranostyka

Speaker

Patrycja Szubstarska (Wojskowy Instytut Medyczny, Zakład Medycyny Nuklearnej, Warszawa)

Description

Cel:
Celem pracy było wyznaczenie czynnika kalibracyjnego SF (ang. System Calibration Factor) gamma kamery, niezbędnego do obliczeń dozymetrii wewnętrznej w terapii izotopowej Lu-177 oraz weryfikacja poprawności odtworzenia aktywności.

Materiały i metody:
Czynnik SF [Bq/cps] wyznaczono 2 metodami: z użyciem źródła quasi-punktowego (strzykawka z 3 ml roztworem radioizotopowym) oraz fantomu NEMA (puste sfery i nieaktywna kolumna płucna). Aktywność Lu-177 w strzykawce i fantomie wynosiła odpowiednio 141,3 MBq oraz 986,1 MBq.
Obrazowania wykonano gamma kamerą NM/CT 870DR z kolimatorami średnioenergetycznymi. Wykorzystano okno emisyjne 208 keV ± 10% oraz okna rozproszeniowe: 166,4 keV ± 12,49% oraz 249,6 keV ± 8,29%.
Rekonstrukcję danych przeprowadzono metodą OSEM. SF wyznaczono dla obrazów z korekcją atenuacji i rozpraszania (IRACSC) oraz dodatkowo z zastosowaniem modelowania kolimatora (Resolution Recovery, IRACSCRR).
Aby odtworzyć aktywność wykonano SPECT/CT fantomu wiaderkowego napełnionego 10 l wody, zawierającego gorące ognisko – fiolkę 10 ml o aktywności 9,8 MBq Lu-177. Dla wyznaczonych SF obliczono aktywność tego ogniska na podstawie liczby zliczeń w zrekonstruowanym obrazach IRACSC oraz IRACSCRR.

Wyniki:
Wartości SF [Bq/cps] wyznaczonego w oparciu o akwizycję źródła quasi-punktowego wynosiły 187078 (IRACSC), 184835 (IRACSCRR); o fantom NEMA 224110 (IRACSC), 184171 (IRACSCRR).
Różnice procentowe pomiędzy aktywnością rzeczywistą a odtworzoną wynosiły dla źródła quasi-punktowego 27,1% (IRACSC), 2,2% (IRACSCRR); dla fantomu NEMA 12,6% (IRACSC), 2,6% (IRACSCRR).

Wnioski:
Zastosowanie wszystkich korekcji na etapie rekonstrukcji jest niezbędne do zapewnienia ilościowego obrazowania. Wykazano dużą zgodność pomiędzy SF wyznaczonymi w oparciu o akwizycję źródła quasi-punktowego oraz fantomu NEMA, co przekłada się na bardzo dobre odtworzenie aktywności w fantomie z gorącym ogniskiem.

Sesja Medycyna Nuklearna

Primary author

Patrycja Szubstarska (Wojskowy Instytut Medyczny, Zakład Medycyny Nuklearnej, Warszawa)

Co-authors

Anna Budzyńska (Wojskowy Instytut Medyczny, Zakład Medycyny Nuklearnej, Warszawa) Dr Krzysztof Kacperski (Wojskowy Instytut Medyczny, Zakład Medycyny Nuklearnej, Warszawa/Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock – Świerk) Mrs Agata Kubik (Wojskowy Instytut Medyczny, Zakład Medycyny Nuklearnej, Warszawa) Izabela Cieszykowska (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek (TJ1), Otwock – Świerk) Mirosław Dziuk (Wojskowy Instytut Medyczny, Zakład Medycyny Nuklearnej, Warszawa)

Presentation materials

There are no materials yet.