September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Nadsyłanie Prac do prezentacji (submission of abstracts)

  • Opening day
  • Submission deadline
    No deadline

Serdecznie zapraszamy do składania streszczeń prac naukowych!

Przesłanie abstraktu jest możliwe tylko online. Streszczenia przesłane faksem lub pocztą nie będą przyjmowane. Prosimy o bardzo dokładne przestrzeganie instrukcji przed przesłaniem streszczenia. Przesłane abstrakty do momentu akceptacji będą traktowane jako poufne i będą udostępniane wyłącznie Komitetowi Naukowemu.

Streszczenie nie powinno przekraczać 250 słów (ok. 1 strona). Streszczenie musi być napisane w języku polskim i zawierać jasny opis celów, metod i wyników badania. Na końcu można podać uwagi końcowe i/lub podziękowania. Nacisk należy położyć na techniczne i/lub naukowe wyniki badania.

Prace będą kwalifikowane jako prezentacje ustne lub plakaty naukowe. Prezentacje ustne przewidziane są na ok. 15 minut. Plakaty naukowe w postaci arkusza A0 w ułożeniu pionowym.

We would like to invite you to submit an abstracts!

Sending an abstract is only possible online. Abstracts sent by fax or mail will not be accepted. Please follow the instructions very carefully before submitting your abstract. Submitted abstracts will be treated as confidential until approval and will be made available only to the Scientific Committee.

The abstract should not exceed 250 words (approx. 1 page). The abstract must be written in Polish or English and contain a clear description of the objectives, methods and results of the study. At the end, final comments and / or thanks can be given. The emphasis should be on the technical and / or scientific results of the study.

The call for abstracts is open
You can submit an abstract for reviewing.