July 3, 2023
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
Europe/Warsaw timezone

Privacy Information

Data controller
Inspektor ochrony danych osobowych

Privacy notice

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w sympozjum Polskiego Konsorcjum Ochrony Radiologicznej 2023

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy uczestnictwa w sympozjum), 
  b) dane osobowe pozyskane w celu wydania przepustek oraz dane z monitoringu wizyjnego, którym objęty jest teren IFJ PAN, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. e RODO, zgodnie z Regulaminem wstępu na teren IFJ PAN, w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
  c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO  - w przypadku wyrażenia zgody - w celu informowania o przyszłych wydarzeniach naukowych,
  d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO  - w przypadku wyrażenia zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku – w celu przygotowania dokumentacji na stronie internetowej sympozjum
  e) art. 6 ust. 1 lit. a RODO  - w przypadku wyrażenia zgody na nagranie brzmienia głosu i jego rozpowszechnianie - w celu utrwalenia zapisu audiowizualnego konferencji na platformie Zoom
  Następnie Pani/Pana dane będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Pani/Pana dane będą udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 • podmiotom współpracującym z IFJ PAN w ramach współpracy naukowej, w ramach Polskiego Konsorcjum Ochrony Radiologicznej przy organizacji kolejnych sympozjów dotyczacych energtyki  jądrowej
 • dostawcy komunikatora internetowego Zoom,
 • podmiotom i instytucjom upoważnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ( np. sąd, policja, organy podatkowe),
 • wszystkim osobom mającym dostęp do Internetu i opublikowanych tam list uczestników konferencji / zdjęć

 

5.     Pani/Pana dane będą przechowywane: 
- w celu prawidłowego zrealizowania i rozliczenia sympozjum na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z obowiązującym w IFJ PAN Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt – przez okres 5 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego po ostatecznym załatwieniu sprawy,
- dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego  będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni, a w przypadku gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Dane osobowe podane w celu umożliwienia wstępu na teren IFJ PAN przechowywane będą na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z obowiązującym w IFJ PAN Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt – przez okres 10 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego po ostatecznym załatwieniu sprawy,
- w celu informowania o przyszłych wydarzeniach naukowych organizowanych przez IFJ PAN – do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie,
- w celu publikacji listy uczestników na stronie internetowej - do zakończenia konferencji lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie,
- w celu przygotowania właściwych posiłków w czasie konferencji - do zakończenia konferencji lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie,
- dane osobowe w postaci wizerunku i/lub brzmienia głosu będą przechowywane  przez 5 lat lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie.

 

6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu,

7.     Posiada Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- do usunięcia danych osobowych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),
- do ograniczenia przetwarzania danych,
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych, o których mowa w pkt. 3 lit. a), lit. b) i lit. c) będzie brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu. Niepodanie danych, o których mowa w pkt. 3 lit. d), lit. e), lit. f) nie niesie ze sobą konsekwencji.