May 21 – 25, 2019
Europe/Warsaw timezone

Proceedings

All (!) contributions, after obtaining the positive referee's opinion, will be published in Acta Physica Polonica A in fist quarter of 2020. Acta Physica Polonica A is peer reviewed open access journal without article processing charge.

The poster and seminar contributions are restricted to a maximum length of 3 pages (figures included), while the limit for lectures is 6 pages.One page is equivalent to 5500 characters including spaces, one figure is equivalent to 1200 characters, if single in the row.
 
The detailed instruction for manuscript preparation is available here.
 
DEADLINE FOR MANUSCRIPT SUBMISSION: 25TH OF JULY 2018.
 
We are eagerly awaiting your papers - please send them to the conference address Zakopane2019@ifj.edu.pl.

 

 

 

The information below concerns the Law on Higher Education and Science, the so-called Law 2.0(in Polish).

PYTANIE
Przed badaczami stoi wybór dwóch dyscyplin naukowych, które mają reprezentować w miejscu zatrudnienia. Czy ta deklaracja sprawi, że
naukowiec nie będzie już mógł pracować nad publikacjami, które wykraczają poza te dwie zadeklarowane dyscypliny? Czy dotychczasowe
publikacje wykraczające poza wskazane dyscypliny będą się liczyły do jego dorobku naukowego?

ODPOWIEDŹ
Należy rozdzielić możliwość prowadzenia badań w różnych dyscyplinach i publikowania ich wyników od oświadczenia, w którym osoba prowadząca
działalność naukową wskazuje dziedzinę i dyscyplinę, którą reprezentuje. To ostatnie służy określeniu, czy dany podmiot (uczelnia lub instytut) może być poddany ewaluacji. Zgodnie z nową ustawą podmiot może być oceniany w ramach konkretnej dyscypliny, jeśli zatrudnia co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie. Składane przez badaczy oświadczenia pomagają w ustaleniu, czy uczelnia lub instytut spełnia ten warunek, czy też nie. Wybór dyscyplin wskazywanych w oświadczeniu jest autonomiczną decyzją osoby prowadzącej działalność naukową.

Konstytucja dla Nauki nie ogranicza możliwości prowadzenia badań w różnych dyscyplinach. Pozostawia naukowcom również pełną swobodę wyboru
czasopism naukowych, w których będą publikowali wyniki swoich badań. Swobody tej nie ogranicza przypisanie dyscyplin do czasopism naukowych,
ponieważ do ewaluacji będzie można zgłosić wszystkie publikacje mające merytoryczny związek z ewaluowaną dyscypliną, niezależnie od tego, jakie dyscypliny przypisano czasopismom, w których te publikacje się ukazały. Przypisanie dyscyplin do czasopism będzie służyło usprawnieniu procesu ewaluacji jakości działalności naukowej. W związku z tym, że artykuły naukowe będą zdecydowanie najczęściej zgłaszanymi do ewaluacji
osiągnięciami, przyjęta zostanie zasada, zgodnie z którą artykuły w czasopismach, którym przypisano ewaluowaną dyscyplinę, będą automatycznie uznawane jako mające związek z tą dyscypliną. Jednocześnie, nie zostanie ograniczona możliwość uwzględnienia w
ewaluacji artykułu opublikowanego w czasopiśmie, do którego ewaluowana dyscyplina nie jest przypisana (o ile osiągnięcie będzie związane
tematycznie z badaniami prowadzonymi w tej dyscyplinie!).

PYTANIE

Czy wskazanie konkretnych dyscyplin w oświadczeniach stanowi ograniczenie w kontekście postępowań awansowych?

ODPOWIEDŹ

Nie. W tym zakresie ustawa jednoznacznie przesądza o odrębności oceny instytucjonalnej i oceny indywidualnego dorobku w ramach postępowań awansowych, co jest istotne zwłaszcza dla osób prowadzących działalność naukową na styku kilku dyscyplin. Oświadczenia są składane w celach, które są określone w przepisach ustawy i rozporządzeń, a związane są przede wszystkim z ewaluacją jakości działalności naukowej, podziałem środków finansowych z subwencji oraz wyłanianiem niektórych gremiów. Reprezentowanie konkretnej dyscypliny na mocy złożonego oświadczenia nie jest rozstrzygające w kontekście możliwości ubiegania się o stopień czy tytuł profesora. Kandydat do stopnia doktora habilitowanego powinien przede wszystkim posiadać „w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny”, a kwestia spełniania tego warunku będzie przedmiotem oceny recenzentów. Brak jest podstaw prawnych, aby zakwestionować możliwość ubiegania się o stopień w określonej dyscyplinie tylko na podstawie niezgodności dyscypliny wynikającej z oświadczenia z dyscypliną wskazaną we wniosku o nadanie stopnia.
Cały komunikat dostępny jest: 
http://konstytucjadlanauki.gov.pl/komunikat-w-sprawie-oswiadczen