27 września 2024
Kraków
Europe/Warsaw strefa czasowa

Informacja dla uczniów lub opiekunów prawnych uczniów

Załącznik 2

Informacja Administratora dla uczniów lub opiekunów prawnych uczniów biorących udział w turnieju organizowanym przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych lub danych Pani/Pana podopiecznego jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: dpo@ifj.edu.pl.
 3. Dane osobowe (imię i nazwisko, wizerunek), będą przetwarzane w celu udziału w turnieju QuizFiz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku uzyskania zgody, wizerunek członków zwycięskiej drużyny zostanie umieszczony na stronie internetowej IFJ PAN oraz na profilu Facebook należącym do IFJ PAN.
 4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
  Aby cofnąć zgodę należy przesłać e-mail na adres: quizfiz@ifj.edu.pl
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. sąd, policja) oraz dostawcy niezbędnych usług dla IFJ PAN, w tym dostawca komunikatora internetowego Zoom. W przypadku wyrażenia zgody na utrwalenie i opublikowanie wizerunku na stronie internetowej IFJ PAN oraz na profilu Facebook należącym do IFJ PAN, dostęp do niego będzie miał każdy użytkownik Internetu.
 6. Pani/Pana dane osobowe związane z udziałem w turnieju będą przechowywane do zakończenia wszelkich czynności związanych z konkursem, lub do czasu wycofania zgody. W przypadku strony internetowej IFJ PAN oraz profilu Facebook, należącym do IFJ PAN, dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
  3. do usunięcia danych osobowych (nie dotyczy sytuacji gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),
  4. do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 9. Pani/Pana dane osobowe lub dane Pani/Pana podopiecznego pochodzą ze szkoły, która zgłasza udział w turnieju.