27 września 2024
Kraków
Europe/Warsaw strefa czasowa

Regulamin

Regulamin można pobrać tutaj.

Regulamin turnieju z fizyki dla uczniów szkół średnich “QuizFiz”1 

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem turnieju jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IFJ PAN).
 2. Koordynatorami turnieju są dr inż. Dominik Czernia i dr hab. Andrzej Ptok.
 3. Turniej odbędzie się w dniu 27 września 2024 o godzinie 15:00, w siedzibie organizatora.
 4. Turniej przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, które zgłaszają czteroosobowe drużyny oraz nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie jedną drużynę – w przypadku większego zainteresowania, sugerujemy przeprowadzenie wewnątrzszkolnych preselekcji. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, którzy nie byli zwycięzcami poprzednich edycji konkursu, tj. konkursów QuizFiz odbywających się w ubiegłych latach w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców.
 5. Zgłoszeń do konkursu należy dokonywać poprzez formularz dostępny na stronie: https://indico.ifj.edu.pl/e/quizfiz2024 do dnia 17 maja 2024 (termin został przedłużony do 31 maja 2024).
 6. Turniej poprzedzony zostanie kwalifikacjami, które odbędą się 7 czerwca 2024 o godz. 9.00 na zasadach określonych w pkt II Regulaminu. Do głównej części turnieju dopuszczone zostanie pięć drużyn, które w rundzie kwalifikacyjnej uzyskają najwyższą liczbę punktów. 
 7. Przystępując do turnieju, drużyny deklarują rywalizację w duchu fair-play.
 8. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie klauzulami informacyjnymi dostępnymi na stronie https://indico.ifj.edu.pl/e/quizfiz2024 (Załączniki 1, 2, i 3).
 9. IFJ PAN nie pokrywa kosztów przejazdu uczniów i opiekuna.

II. Runda kwalifikacyjna

 1. Kwalifikacje do turnieju będą przeprowadzone w formie on-line za pomocą komunikatora internetowego Zoom oraz platformy Mentimeter (informacje dotyczące polityki prywatności komunikatora Zoom oraz Mentimeter są dostępne odpowiednio na stronach  https://explore.zoom.us/docs/en-us/privacy.html oraz https://www.mentimeter.com/privacy).
 2. W rundzie kwalifikacyjnej drużynom zadawane będzie kolejno 60 pytań testowych. Za każdą poprawną odpowiedź drużyny otrzymają 1 punkt. Do rundy finałowej turnieju zakwalifikowanych zostanie pięć drużyn, które zdobędą najwyższą liczbę punktów. Jeśli po wyczerpaniu puli 60 pytań niemożliwe będzie wyłonienie finalistów, przeprowadzona zostanie dogrywka, składająca się z serii 5 pytań. W razie konieczności dogrywka będzie powtarzana do czasu wyłonienia pięciu zwycięskich drużyn.
 3. Szkoła zgłaszająca drużynę zobowiązuje się do zapewnienia miejsca, w którym na czas trwania kwalifikacji zgromadzą się uczestnicy, oraz niezbędny sprzęt i oprogramowanie. Każda szkoła zobowiązuje się również do zapewnienia łącza telefonicznego, które może być wykorzystane w przypadku problemów technicznych. 
 4. Za bezpieczeństwo uczestników w czasie trwania rundy kwalifikacyjnej odpowiada szkoła.

III. Runda finałowa

 1. W rundzie finałowej turnieju udział weźmie pięć drużyn czteroosobowych. Jeśli na skutek zdarzenia losowego udział zgłoszonego członka drużyny będzie niemożliwy, dopuszczalna jest zmiana składu osobowego drużyny do dnia rozpoczęcia turnieju.
 2. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwać będzie komisja konkursowa. Jednocześnie będzie ona oceniać poprawność odpowiedzi udzielanych przez uczestników.
 3. Planowany czas trwania turnieju wynosi 120 minut. W uzasadnionych przypadkach turniej może zostać skrócony lub wydłużony.
 4. Turniej będzie się składać z czterech rund. Poszczególne rundy będą przebiegać w następujący sposób:
  1. W rundzie pierwszej, drużynom zadawane będzie kolejno 30 pytań. Odpowiedź na każde pytanie należy zapisać na karcie odpowiedzi w ciągu 10 sekund. Za każdą udzieloną w tej serii poprawną odpowiedź drużyna otrzyma 1 punkt.
  2. W rundzie drugiej drużyny rozwiązywać będą 3 zadania. Czas na rozwiązanie każdego zadania wynosić będzie 8 minut liczonych od momentu wyświetlenia jego treści. Odpowiedzi oceni komisja konkursowa. Za każde zadanie w tej rundzie będzie można otrzymać maksymalnie 10 punktów. 
  3. W rundzie trzeciej, drużynom zadawane będzie kolejno 30 pytań. Odpowiedzi udzieli drużyna, która zgłosi się jako pierwsza. Za każdą udzieloną w tej serii poprawną odpowiedź drużyna otrzyma 1 punkt. Jeśli w ciągu 10 sekund żadna z drużyn nie zgłosi chęci udzielenia odpowiedzi, zadawane będzie kolejne pytanie.
  4. W rundzie czwartej uczestnicy wykonają dwa zadania eksperymentalne. Rozwiązania oceni komisja konkursowa. Za każde zadanie można będzie otrzymać maksymalnie 15 punktów.
 5. Zwycięzcą turnieju zostanie drużyna, która uzyska największą liczbę punktów.
 6. W przypadku, gdy maksymalną liczbę punktów uzyska więcej niż jedna drużyna, przeprowadzona zostanie dodatkowa runda (dogrywka), składająca się z serii 5 pytań. Odpowiedzi udzieli drużyna, która zgłosi się jako pierwsza. Za każdą poprawną odpowiedź drużyna otrzyma 1 punkt. W razie konieczności runda dodatkowa będzie powtarzana do czasu wyłonienia zwycięzcy.
 7. Jeśli z przyczyn niezależnych od organizatorów turniej zostanie zakłócony, o jego dalszym przebiegu i formie zdecyduje komisja konkursowa.

IV. Nagrody

 1. Nagrodą główną turnieju są teleskopy, które otrzymają wszyscy członkowie zwycięskiej drużyny. Przewidujemy również dodatkową nagrodę w postaci teleskopu, dla szkoły która była reprezentowana przez zwycięską drużynę. Zwycięzcy turnieju otrzymają także zaproszenie do jednodniowego uczestnictwa w pracach badawczych prowadzonych w IFJ PAN.
 2. Każdy z uczestników biorący udział w rundzie finałowej turnieju otrzyma nagrody rzeczowe.
 3. Wartość każdej fundowanej nagrody w turnieju nie przekracza kwoty 2000 zł wobec czego nagrody nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (art 21 ust. 1 pkt 68) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.).

V. Postanowienia końcowe

 1. Koordynatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Sprawy nie określone niniejszym regulaminem rozstrzygają koordynatorzy turnieju.
 3. Wszelkie pytania należy kierować na adres quizfiz@ifj.edu.pl.

 

1 Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101061168 w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie”.